Subvenció línia 8 per al suport a la inclusió en serveis de menjador escolar i servei d’acollida dels centres escolars (P0 a 2n ESO), per al curs escolar 2023-2024

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 8 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, per donar SUPORT A LA INCLUSIÓ EN SERVEIS DE MENJADOR ESCOLAR I SERVEI D’ACOLLIDA DELS CENTRES ESCOLARS, destinada a infants amb necessitats educatives especials, de Sant Andreu de la Barca, de P0 a 2n ESO (de 0 a 14 anys), matriculats en centres educatius del municipi sufragats amb fons públics.

S’entén com a mesura de suport a la inclusió en serveis de menjador i en serveis d’acollida, prestats pels centres educatius sufragats amb fons públics, del municipi, el cost dels monitors i monitores de suport als infants amb necessitats educatives especials per millorar la seva l’autonomia i facilitar la seva inclusió en les activitats del servei de menjador escolar i el servei d’acollida.

Les condicions i requisits que s’hauran de complir per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

La direcció o la Junta de l’AMPA/AFA d’un centre d’educació infantil, primària o secundària de Sant Andreu de la Barca, sufragat amb fons públics, amb SIEI, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament a través de la pàgina web municipal. L’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del 28 d'agost fins al 2 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 8 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

2. Full de participació.

3. Pla de suport per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 

 


202307211343_Sol·licitud L. 8.pdf

202308280822_Convocatòria BOPB 17082023.pdf

202309121011_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Junta de Govern Local. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 

1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 8 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.

2. Full de participació.

3. Pla de suport per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202307211343_Sol·licitud L. 8.pdf

202308280822_Convocatòria BOPB 17082023.pdf

202309121011_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.