TRÀMITS

 Subvencions línia 5 per activitats d'estiu d'infants (P3 a 4rt ESO)

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 5 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L'ENTORN ESCOLAR, corresponent a ACTIVITATS D’ESTIU d’infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys.

S’entén per activitats d’estiu, les organitzades fora del calendari escolar entre juny i setembre que es portin a terme per una entitat del municipi en l’àmbit del lleure i de l’esport o per centres d’educació especial, d’altres municipis. 

Les condicions i requisits exigibles que hauran de complir els membres de la unitat familiar o de convivència per poder optar a aquesta línia de subvencions, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de les subvencions. En cas que algun membre de la unitat familiar o de convivència no convisqui en el domicili i consti al volant de convivència, caldrà haver sol·licitat la baixa del Padró Municipal. 

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

El pare, mare o tutor/a legal d'infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de P3 a 4t ESO, de 3 a 16 anys, que reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent: 

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

 a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB fins al dia 23 de juny de 2023, inclòs.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 5 SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que constin en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar. 

  a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

  b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

  - Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

  - Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

  - En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

  c) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

  d) Documentació acreditativa de la discapacitat de grau superior al 33% de la persona beneficiària o germans/nes, si escau.

 1. Certificat del centre prestador de l’activitat d’estiu, acreditatiu d’estar inscrit en el mateix, l’import de l’activitat i la quantitat abonada per la persona sol·licitant.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. En cas de separació o divorci: 

  - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

  - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.

 


202207151113_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151114_Document_acreditatiu_titularitat_bancaria.pdf

202207151114_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305121421_Convocatòria BOPB.pdf

202306071219_Sol·licitud subvenció Línia 5.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

La Junta de Govern Local. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.


Preu

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar, aprovades inicialment pel Ple municipal el 26 de maig de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de juliol de 2022.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 5 SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA.
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que constin en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar. 

  a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

  b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

  - Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

  - Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

  - En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

  c) Títol vigent de família monoparental/nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

  d) Documentació acreditativa de la discapacitat de grau superior al 33% de la persona beneficiària o germans/nes, si escau.

 1. Certificat del centre prestador de l’activitat d’estiu, acreditatiu d’estar inscrit en el mateix, l’import de l’activitat i la quantitat abonada per la persona sol·licitant.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

  - Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

  - O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. En cas de separació o divorci: 

  - Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.

  - O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.

 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució d’ingressos (divorci, defunció, acomiadament laboral, situació especial d’ERTO, reducció de jornada laboral, o d’altres), en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior, en casos de divorci, separació, viduïtat i canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos.

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202207151113_Autoritzacio_consulta.pdf

202207151114_Document_acreditatiu_titularitat_bancaria.pdf

202207151114_Anunci_BOPB_aprovacio_bases.pdf

202305121421_Convocatòria BOPB.pdf

202306071219_Sol·licitud subvenció Línia 5.pdf