Subvencions per a Projectes de Polítiques d'Igualtat per a l'any 2022

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT, per realitzar activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca. La Regidoria d’Igualtat, entre altres objectius, promociona la participació de les dones, les entitats i l’associacionisme en la promoció de la igualtat.

Les persones beneficiàries de la concessió d’aquestes subvencions hauran d’acceptar-les formalment en el termini màxim de 30 dies hàbils a comptar des de la seva notificació. La forma de pagament es determinarà en el conveni regulador a subscriure entre l’Ajuntament i la persona beneficiària.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El termini de justificació de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat (ANNEX 4), serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. Així mateix, la presentació de la documentació original justificativa de les despeses subvencionables, haurà de reunir els requisits assenyalats al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter de promoció de la igualtat, amb especial projecció a Sant Andreu de la Barca. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 29 de novembre fins al 15 de desembre de 2022, ambdós inclosos.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (ANNEX 1).
 1. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (ANNEX 2).
 1. Declaració responsable per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 3), en què es manifesti les persones que està previst que hi participin i que es disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna d’elles, tant si són voluntàries com a contractats, per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor.
 1. En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb la resta d'Administracions, en cas que no s'autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

Una vegada concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD PER A L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.
 1. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 4).
 1. Document de la difusió realitzada de l’activitat subvencionada, amb la denominació completa i el logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que l’ha finançat, o declaració conforme no es va programar la seva confecció.


202210281142_2018 Bases reguladores subvencions.pdf

202210281202_2022 Modificació bases reguladores subvencions.pdf

202210281202_Sol·licitud subvenció.pdf

202210281202_Annex 1 projecte.pdf

202210281202_Annex 2 pressupost.pdf

202210281202_Annex 3 declaració infància.pdf

202210281202_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202210281202_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202210281202_Annex 4 documentació justificativa.pdf

202211280951_Convocatòria BOPB.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Polítiques d’Igualtat. El termini màxim de resolució serà de 90 dies a comptar des de la data límit del termini de presentació de les sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit dels serveis socials, cooperació, cultura, participació ciutadana, ensenyament, esports, joventut i igualtat, aprovades pel Ple municipal en sessió celebrada el 25 de gener de 2018 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de març de 2018.

Modificació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Igualtat, i del seu Annex VI (Bases Específiques de Subvencions), aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 27 de gener de 2022 i que van esdevenir aprovades definitivament el 9 de març de 2022.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació a aportar per a sol·licitar la subvenció:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
 1. Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l’abast, la intenció i la importància de la proposta (ANNEX 1).
 1. Pressupost previst de l’activitat, amb el pressupost detallat de les despeses desglossat i ingressos a realitzar per a la seva execució (ANNEX 2).
 1. Declaració responsable per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 3), en què es manifesti les persones que està previst que hi participin i que es disposa de les certificacions negatives del Registre Central de delinqüents sexuals per cadascuna d’elles, tant si són voluntàries com a contractats, per acreditar que les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones, en compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor.
 1. En cas que la persona sol·licitant sigui una entitat que sol·licita la subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel president de l’entitat, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, amb la Seguretat Social i amb la resta d'Administracions, en cas que no s'autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 

Una vegada concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD PER A L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA de la realització de l’activitat subvencionada i el seu cost.
 1. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 4).
 1. Document de la difusió realitzada de l’activitat subvencionada, amb la denominació completa i el logotip de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com a entitat que l’ha finançat, o declaració conforme no es va programar la seva confecció.


DOCUMENTS ADJUNTS


202210281142_2018 Bases reguladores subvencions.pdf

202210281202_2022 Modificació bases reguladores subvencions.pdf

202210281202_Sol·licitud subvenció.pdf

202210281202_Annex 1 projecte.pdf

202210281202_Annex 2 pressupost.pdf

202210281202_Annex 3 declaració infància.pdf

202210281202_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202210281202_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202210281202_Annex 4 documentació justificativa.pdf

202211280951_Convocatòria BOPB.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.