Subvenció destinada a entitats per a la realització de projectes, activitats i serveis per l'any 2023

Tancat

Per internet

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció destinada a activitats, projectes o programes d’utilitat pública o social pel municipi de Sant Andreu de la Barca, o que siguin d’interès local i tinguin caràcter social, de salut, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal, de cooperació al desenvolupament i de sensibilització.

La subvenció que es concedeixi, si escau, s’entendrà acceptada tàcitament per la persona beneficiària, si transcorreguts 10 dies des de la data de recepció de la notificació de la resolució d’atorgament, no ha manifestat expressament la seva disconformitat.

Les condicions i requisits exigibles que haurà de complir la persona sol·licitant i el projecte de l’activitat o programa a subvencionar per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària a presentar, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria de la subvenció.

El termini de justificació de la realització de l’activitat o projecte subvencionat i el seu cost, mitjançant l’aportació del compte justificatiu simplificat (ANNEX 3), serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Les persones jurídiques que desenvolupin una activitat, projecte o programa d’utilitat pública o social pel municipi, o que siguin d’interès local i tinguin caràcter social, de salut, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal, de cooperació al desenvolupament i de sensibilització, inscrites al Registre municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de la subvenció.

Com es tramita?

Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades.


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS.
 1. Projecte i pressupost previst de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció (ANNEX 1).
 1. Declaració responsable per a la protecció a la infància i adolescència per a projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 2).
 1. Certificat emès pel/per la secretari/ària de l’entitat sol·licitant, acreditatiu del número de socis, en cas que la convocatòria específica de la subvenció l’estableixi com un criteri de valoració.
 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel seu president, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Acta o certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent.
 1. Resolució de la Generalitat de Catalunya de notificació de l’última modificació de la Junta directiva i que aquesta està vigent.
 1. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat subvencionable.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. En cas de sol·licitar subvenció per a projectes esportius, també caldrà aportar:
 • Relació d’esportistes (ANNEX 1B).
 • Certificat o acreditació d’inscripció al ROPEC del personal tècnic esportiu (en cas de no haver-ho aportat amb anterioritat).
 • Certificat expedit per la federació corresponent o altre document federatiu, que acrediti el nombre de llicències en curs per la present temporada.

     12. Altra (documentació específica que es requereixi a la convocatòria corresponent). 

 

Una vegada concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.
 1. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 3).


202303211150_Bases reguladores.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES CULTURALS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES IGUALTAT.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES JOVENTUT.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES PARTICIPACIÓ.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES SOCIALS.pdf

202303311037_Sol·licitud subvenció entitats.pdf

202303311217_ANNEX 1 POLÍTIQUES IGUALTAT.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES CULTURALS.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202303311218_ANNEX 1B PROJECTES ESPORTIUS Relació esportistes.xls

202303311219_ANNEX 1 PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202303311219_ANNEX 1 PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202303311222_ANNEX 1 PROJECTES JOVENTUT.pdf

202303311223_ANNEX 2_Declaració protecció infància i adolescència.pdf

202303311223_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202303311223_ANNEX 3 - JUSTIFICACIÓ ACTUACIONS.pdf

202303311225_ANNEX 3 - JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA.xlsx

202303311225_Infografia Subvencions 2023.jpeg.jpg


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

La Regidoria delegada que correspongui. El termini màxim de resolució serà de 3 mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït.


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis en l’àmbit de la cultura, participació ciutadana, serveis socials, cooperació, ensenyament, esports, joventut i polítiques d’igualtat, aprovades inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 26 de gener de 2023 i que van esdevenir aprovades definitivament l’1 de març de 2023.

Convocatòria específica de la subvenció.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES, ACTIVITATS I SERVEIS.
 1. Projecte i pressupost previst de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció (ANNEX 1).
 1. Declaració responsable per a la protecció a la infància i adolescència per a projectes i activitats que impliquin treball amb menors (ANNEX 2).
 1. Certificat emès pel/per la secretari/ària de l’entitat sol·licitant, acreditatiu del número de socis, en cas que la convocatòria específica de la subvenció l’estableixi com un criteri de valoració.
 1. En cas de sol·licitar la subvenció per al manteniment i funcionament ordinari de l’entitat i, a més, per a la realització de qualsevol programa o activitat, serà necessària una declaració signada pel seu president, fent constar que les despeses consignades al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi figuren també en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 1. Acta o certificat de l’assemblea general de tancament i aprovació del pressupost anterior i el vigent.
 1. Resolució de la Generalitat de Catalunya de notificació de l’última modificació de la Junta directiva i que aquesta està vigent.
 1. Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil de l’any en curs, que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l’activitat subvencionable.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, on l’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.

 1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en cas que no s’autoritzi l’Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades que consten en altres Administracions Públiques.
 1. En cas de sol·licitar subvenció per a projectes esportius, també caldrà aportar:
 • Relació d’esportistes (ANNEX 1B).
 • Certificat o acreditació d’inscripció al ROPEC del personal tècnic esportiu (en cas de no haver-ho aportat amb anterioritat).
 • Certificat expedit per la federació corresponent o altre document federatiu, que acrediti el nombre de llicències en curs per la present temporada.

     12. Altra (documentació específica que es requereixi a la convocatòria corresponent). 

 

Una vegada concedida la subvenció i dins del termini establert, s'haurà de presentar:

 

 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.
 1. Compte justificatiu simplificat de l'activitat subvencionada (ANNEX 3).


DOCUMENTS ADJUNTS


202303211150_Bases reguladores.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES CULTURALS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES IGUALTAT.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES JOVENTUT.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES PARTICIPACIÓ.pdf

202303311036_Convocatòria PROJECTES SOCIALS.pdf

202303311037_Sol·licitud subvenció entitats.pdf

202303311217_ANNEX 1 POLÍTIQUES IGUALTAT.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES COOPERACIÓ.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES CULTURALS.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES EDUCATIUS.pdf

202303311218_ANNEX 1 PROJECTES ESPORTIUS.pdf

202303311218_ANNEX 1B PROJECTES ESPORTIUS Relació esportistes.xls

202303311219_ANNEX 1 PROJECTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.pdf

202303311219_ANNEX 1 PROJECTES SERVEIS SOCIALS.pdf

202303311222_ANNEX 1 PROJECTES JOVENTUT.pdf

202303311223_ANNEX 2_Declaració protecció infància i adolescència.pdf

202303311223_Sol·licitud per presentar la justificació de subvenció.pdf

202303311223_ANNEX 3 - JUSTIFICACIÓ ACTUACIONS.pdf

202303311225_ANNEX 3 - JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA.xlsx

202303311225_Infografia Subvencions 2023.jpeg.jpg


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.