Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2024-2025

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


PUBLICACIÓ LLISTES AMB LES ASSIGNACIONS DEFINITIVES

 

Podeu trobar el llistat amb  les assignacions  a l'apartat "Documents Adjunts". 

 

Les sol·licituds presentades fora del termini establert, no consten al llistat.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aquest tràmit permet a les famílies realitzar la preinscripció dels seus fills i filles de 0 a 3 anys, per sol·licitar una plaça en el primer cicle d’educació infantil en escoles bressol públiques del municipi de Sant Andreu de la Barca.

 

Les escoles bressol municipals existents en el municipi de Sant Andreu de la Barca, són les següents:

EBM El Cavallet (C. Anoia, núm. 27)

EBM Casa Pedemonte (Carretera de Barcelona, núm. 59)

EBM El Trenet (C. Francesc Macià, núm. 27)

 

CALENDARI

 

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL : 3 de maig de 2024

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS: Del 6 al 19 de maig de 2024, ambdós inclosos

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU: 24 de maig de 2024

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL: 31 de maig de 2024

RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM: Del 3 al 6 de juny de 2024

PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES: 12 de juny de 2024

SORTEIG: 13 de juny de 2024

LLISTAT ALUMNES ADMESOS I LLISTA D’ESPERA, SI S’ESCAU :18 de juny de 2024

PERÍODE DE MATRICULACIÓ: Del 19 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

PORTES OBERTES

Heu de demanar cita prèvia per poder visitar l'escola bressol que desitjeu:

 

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet de l'infant

Com es tramita?

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar en suport electrònic a través de la instància electrònica (enllaç) o mitjançant el Punt d'Orientació digital (planta baixa ajuntament) on us ajudaran a presentar-la de manera electrònica. Podeu demanar assistència al 900151976-936356400 o en aquest enllaç.

Podeu consultar els criteris prioritaris i complementaris a l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit.

Per realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar-se el Formulari/Sol·licitud de preinscripció normalitzat, i específic per les Escoles bressol municipals (EBM)
 2. Emplenar i guardar el Formulari/Sol·licitud al vostre dispositiu (tauleta, ordinador, mòbil, etc..)
 3. Iniciar i emplenar la instància electrònica* en aquest enllaç
 4. Adjuntar el Formulari/Sol·licitud de preinscripció a les EBM, que prèviament heu emplenat i guardat al vostre dispositiu.
 5. Revisar l’apartat "Documentació", per si cal adjuntar algun altre document.
 6. Finalitzar el tràmit d'instància electrònica i revisar l'e-mail de contacte, perquè rebreu un missatge conforme la vostra sol·licitud s'ha enregistrat correctament.

*Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. No és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

L'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament ofereix assistència telefònica al telèfon 900151976. 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

Del 6 al 19 de maig de 2024


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Altres canals


A través de la cita prèvia a la oficina d'atenció a la ciutadania

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1Si al·legueu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

               Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

                      - Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

               Els treballadors/es en règim d'autònoms/es ho justificaran amb:

                      - El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents

                acreditatius. 

  *La puntuació d'aquest criteri de proximitat del lloc de treball, no es pot acumular amb el criteri de "Domicili familiar", malgrat es donin els dos supòsits.

 

2. Ser víctima de violència de gènere, s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

3. Ser víctima de terrorisme, s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

4. Si NO estic empadronat/da a Sant Andreu de la Barca:

- Cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació

- Cal aportar la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials, si escau.

 

 

En cas que NO AUTORITZEU a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud, que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

 1. Documentació acreditativa de ser persona beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital, si escau.
 2. Targeta o certificat de discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es, expedit per l’organisme competent, si escau.
 3. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

 

 

 


202404171008_decret 1025 calendari criteris.pdf

202404171008_decret 1132 tramit telematic.pdf

202404171008_decret 1280 modificacio.pdf

202404171048_SOL·LICITUD PREINSCRIPCIO BRESSOL 24-25.pdf

202405060649_TARIFES 24-25.pdf

202405241038_OFERTA DEFINITIVA PLACES I VACANTS 24-25.pdf

202405310854_LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL.pdf

202406121148_LLISTES AMB EL BAREM definitiu.pdf

202406180749_LLISTES ASSIGNACIONS definitives.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria d'Educació, Infància i Família. Segons calendari adjunt.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

El preu públic per la prestació del servei d'escola bressol que s'estableixi per a cada curs escolar (pendent d'aprovació)


NORMATIVA


 

1. Preu públic del servei d'escola bressol (pendent d'aprovació).

2. Resolució EDU/465/2024, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

3. Decret núm. 2024DECL001132 de la Regidoria d'Educació, Infància i Família, de data 20 de març de 2024 d'aprovació que la presentació de les sol·licituds de preinscripció per a les escoles bressol municipals curs 2024-2025 es formalitzi única i exclusivament per mitjans electrònics. (document adjunt).

4. Decret núm. 2024DECL001025 de la Regidoria d'Educació, Infància i Família de data 15 de març de 2024 d'aprovació del calendari de preinscripció i matrícula i dels criteris i barem a aplicar durant la campanya de preinscripció i matrícula de les escoles bressol municipals de Sant Andreu de la Barca pel curs 2024-2025, modificat al Decret núm. 2024DECL001280 de la Regidoria d'Educació, Infància i Família. (Donuments adjunts).

CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER PRIORITARI:

Existència de germans/es matriculats a una escola bressol municipal o pares, mares o tutors/res legals que hi treballin a algun d’aquestes centres:  50 punts

El domicili al·legat a efectes de barem, és una de les següents opcions:
         A)El domicili familiar dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca:  30 punts
         B) El domicili del lloc de treball dins l’àrea territorial de Sant Andreu de la Barca: 20 punts

Beneficiari/ària de prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania: 15 punts

 

*La puntuació del criteri de proximitat al domicili familiar de l'alumne/a, no es pot acumular amb el criteri de proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet, malgrat es donin els dos supòsits.

 

 CRITERIS DE BAREMACIÓ DE CARÀCTER COMPLEMENTARI:

- Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans, pare, mare, tutor/a: 15 PUNTS

- Condició legal de família nombrosa : 10 PUNTS

- Condició legal de família monoparental: 10 PUNTS

- Alumnat que tingui en el moment de formalitzar la preinscripció, un germà/na nascut/da l’any 2022, 2023, o 2024: 10 PUNTS

- Situació de vulnerabilitat social amb informe dels  Serveis Socials Municipals  i/o situació d'acolliment i/o condició de víctima de violència de gènere i/o terrorisme, degudament justificada: 10 PUNTS

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


1Si al·legueu domicili laboral dins l'àrea de Sant Andreu de la Barca, cal aportar la documentació acreditativa de l’adreça del lloc de treball de la persona sol·licitant, representant legal de l'infant.

               Els treballadors/es per compte aliena ho justificaran amb:

                      - Contracte laboral o certificat emès a aquest efecte per l'empresa

               Els treballadors/es en règim d'autònoms/es ho justificaran amb:

                      - El domicili acreditat a l'Agència Tributària i/o  el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris -model 036 o 037-, o altres documents

                acreditatius. 

  *La puntuació d'aquest criteri de proximitat del lloc de treball, no es pot acumular amb el criteri de "Domicili familiar", malgrat es donin els dos supòsits.

 

2. Ser víctima de violència de gènere, s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

3. Ser víctima de terrorisme, s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

4. Si NO estic empadronat/da a Sant Andreu de la Barca:

- Cal aportar el Llibre de família o altre document acreditatiu de la filiació

- Cal aportar la Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials, si escau.

 

 

En cas que NO AUTORITZEU a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que consten en d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la present sol·licitud, que a continuació es detallen, s’haurà d’aportar:

 1. Documentació acreditativa de ser persona beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania o l’ingrés mínim vital, si escau.
 2. Targeta o certificat de discapacitat de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es, expedit per l’organisme competent, si escau.
 3. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

 

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202404171008_decret 1025 calendari criteris.pdf

202404171008_decret 1132 tramit telematic.pdf

202404171008_decret 1280 modificacio.pdf

202404171048_SOL·LICITUD PREINSCRIPCIO BRESSOL 24-25.pdf

202405060649_TARIFES 24-25.pdf

202405241038_OFERTA DEFINITIVA PLACES I VACANTS 24-25.pdf

202405310854_LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL.pdf

202406121148_LLISTES AMB EL BAREM definitiu.pdf

202406180749_LLISTES ASSIGNACIONS definitives.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.