Subvencions línia 1 per material escolar (1r a 4t ESO) per al curs escolar 2024-2025

Obert

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA INFÀNCIA EN L’ENTORN ESCOLAR, per a despeses derivades de l’adquisició de MATERIAL ESCOLAR, adreçades a infants de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de 1r a 4t ESO, matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics del municipi de Sant Andreu de la Barca o en centres d’educació especial en la etapa obligatòria d’un altre municipi.

S’entén per material escolar, tots aquells recursos i eines utilitzades amb l’objectiu de poder facilitar i estimular el procés d’aprenentatge dels/de les infants i l’adquisició de nous coneixements.

En cas de germans/nes, cal aportar una única sol·licitud per unitat familiar, on constaran les dades específiques de cadascun.

Les condicions i requisits que hauran de complir els membres de les unitats familiars per poder optar a aquesta línia de subvencions, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, són els establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

El pare, mare o tutor/a legal d’infant/s de Sant Andreu de la Barca dels cursos escolars de 1r a 4t ESO, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria de les subvencions.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació al BOPB fins al dia 17 de juliol de 2024.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA (CURSOS ESCOLARS DE 1R A 4T ESO).
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona beneficiària o germans/es, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental i/o nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

 1. En cas de separació o divorci:
 • Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.
 • O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.
 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució o augment d’ingressos, en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior (divorci, separació, viduïtat i/o canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos).
 1. Comprovant de pagament (en cas d’haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre).
 1. En cas que la direcció del centre escolar avali el pagament del material escolar, certificat de compromís d’ambdues parts, on es detalli el nom de l’alumne/a, curs i quota de material escolar per cada infant.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, si s’opta perquè l’Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.


202406271155_Sol·licitud per famílies L. 1 per 1r a 4t ESO.pdf

202406271155_Autorització_consulta.pdf

202406271155_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202406271155_Bases reguladores 2024.pdf

202407051012_Anuncia convocatòria L1 Material escolar.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Serveis Socials. El termini màxim de resolució serà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn educatiu, aprovades inicialment pel Ple municipal el 29 de febrer de 2024 i que van esdevenir aprovades definitivament el 10 d’abril de 2024.

Convocatòria específica de les subvencions.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 1. Model normalitzat de SOL·LICITUD DE LA LÍNIA 1 DE SUBVENCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA (CURSOS ESCOLARS DE 1R A 4T ESO).
 1. Autorització de tots els membres de la unitat familiar, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb l’alumne/a, per tal que l’Ajuntament pugui consultar les dades que consten a d’altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.
 1. En cas que no autoritzeu a l’Ajuntament per tal que pugui consultar les dades que es detallen a continuació, s’haurà d’aportar:

a) Declaració de l’IRPF del darrer exercici dels membres de la unitat familiar.

b) En cas de no haver fet la declaració de la renda en l’exercici:

- Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF, emesos per l’/les empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.

- Justificants acreditatius de la percepció de pensions, subsidis, altres prestacions socials, etc.

- En cas de no poder aportar aquesta documentació anterior, certificat d’imputacions emès per l’Agència Estatal de l’Administració tributària.

c) Documentació acreditativa del grau de discapacitat de la persona beneficiària o germans/es, si escau.

d) Títol vigent de família monoparental i/o nombrosa expedit per l’Administració competent, si escau.

 1. En cas de separació o divorci:
 • Sentència judicial amb el conveni regulador on constin els acords econòmics.
 • O denúncia o demanda judicial en cas d’incompliment dels acords econòmics.
 1. Documentació acreditativa dels ingressos actuals de la unitat de convivència i indicació del motiu de la disminució o augment d’ingressos, en cas que la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagi tingut durant l'any de la convocatòria un canvi significatiu en relació amb els ingressos declarats l’any anterior (divorci, separació, viduïtat i/o canvi de situació laboral amb augment o disminució significativa dels ingressos).
 1. Comprovant de pagament (en cas d’haver efectuat el pagament directament al centre escolar, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte material escolar i el nom del centre).
 1. En cas que la direcció del centre escolar avali el pagament del material escolar, certificat de compromís d’ambdues parts, on es detalli el nom de l’alumne/a, curs i quota de material escolar per cada infant.
 1. Document acreditatiu de la titularitat del número de compte bancari indicat, a nom de la persona sol·licitant, si s’opta perquè l’Ajuntament realitzi directament a la unitat familiar el pagament de l’ajut que en el seu cas s’assigni. Aquest document només s’haurà d’aportar:

- Quan no ho hagi aportat amb anterioritat.

- O no coincideixi amb el facilitat en anys anteriors.


DOCUMENTS ADJUNTS


202406271155_Sol·licitud per famílies L. 1 per 1r a 4t ESO.pdf

202406271155_Autorització_consulta.pdf

202406271155_Document acreditatiu titularitat bancària.pdf

202406271155_Bases reguladores 2024.pdf

202407051012_Anuncia convocatòria L1 Material escolar.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.