TRÀMITS

 Celebració de cerimònia de matrimoni civil a les dependències municipals

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet a les persones contraents sol·licitar la prereserva de data i hora per a la celebració de la cerimònia del matrimoni civil a les dependències municipals, davant l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o el/la regidor/a en qui delegui. L’espai habilitat per a la celebració de la cerimònia serà la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Prèviament a la presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament, hauran d’haver sol·licitat la instrucció de l’expedient de matrimoni civil davant el Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca, per tal que autoritzi la celebració del casament, amb indicació del lloc de celebració de la cerimònia civil, per a què hi consti a l'expedient previ. No obstant, també poden sol·licitar la instrucció d’aquest expedient en un altre municipi, on estigui empadronada qualsevol de les persones contraents i, una vegada resolt favorablement per l’òrgan competent, hauran de traslladar l’expedient al Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca per continuar amb el procediment.

Una vegada iniciat aquest expedient previ, i tenint en compte la data de resolució del mateix, serà quan les persones contraents presentaran a l’Ajuntament el formulari específic de sol·licitud de prereserva de data i hora per a la celebració de la cerimònia civil a les dependències municipals, que haurà de ser confirmada per l’Alcaldia. En cas que la data desitjada no estigui disponible, s’oferiran altres dates alternatives, que hauran de confirmar amb la presentació d’una nova instància. Durant el mes d’agost, festius i ponts no hi haurà celebracions.

Posteriorment, hauran de lliurar al Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca una còpia de la notificació de prereserva lliurada per l’Ajuntament, per al seu coneixement i a efectes organitzatius.

Com a condicions per a la celebració de la cerimònia a les dependències municipals, s’estableixen les següents:

  • L’espai municipal habilitat a tal efecte únicament es podrà utilitzar per a oficiar el casament civil.
  • No es podrà utilitzar cap sistema de decoració que impliqui foc/aigua o qualsevol altra substància que pugui malbaratar l’equipament/mobiliari municipal.
  • En cas que les persones contraents vulguin decorar la sala amb plantes ornamentals, l’adquisició, muntatge i desmuntatge anirà a càrrec seu.
  • No està permès llençar arròs, flors, confetis o d’altres elements que puguin ser susceptibles de la posterior neteja, a l’interior de l’edifici municipal i en les seves dependències.
  • En cas d’incompliment d’aquestes condicions, els contraents es faran càrrec de la despesa generada per la neteja i/o reparació que s’hagi de dur a terme per deixar les dependències municipals en perfecte estat.

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona interessada en celebrar la cerimònia del matrimoni civil a les dependències de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es fa?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any, una vegada iniciada la instrucció de l’expedient previ del matrimoni civil davant el Registre Civil del Jutjat de Pau de Sant Andreu de la Barca o d’un altre municipi i quan les persones contraents tinguin coneixement de la data aproximada de resolució favorable del mateix, sempre amb una antelació mínima de 3 mesos a la data desitjada per a la celebració de la cerimònia civil a les dependències municipals.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Escrit d’iniciació de l’expedient matrimonial al Registre Civil.


202302101212_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui ho resol i quin és el termini de resolució

Alcaldia. Amb la major brevetat possible es respondrà sobre la disponibilitat del dia i hora escollits per les persones contraents per a la celebració de la cerimònia civil a les dependències municipals.


Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.


NORMATIVA


Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per a la utilització dels espais públics i dels elements de logística i recursos humans complementaris.

Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual s’aprova el Codi Civil.

Instrucció de 26 de gener de 1995, sobre autorització del matrimoni civil per alcalde o regidor.

Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre el lloc de celebració dels matrimonis civils per alcaldes.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Escrit d’iniciació de l’expedient matrimonial al Registre Civil.


DOCUMENTS ADJUNTS


202302101212_Sol·licitud.pdf