Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat

Permanent

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar una targeta d’aparcament de vehicles, que acredita el dret de la persona amb discapacitat que n'és la titular, i compleix els requisits establerts, a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers. Les persones beneficiàries de la targeta d’aparcament podran estacionar a les places d’aparcament reservades i gaudir dels altres drets que confereix la targeta.

Es poden sol·licitar les següents MODALITATS DE TARGETA D'APARCAMENT:

 1. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat d'ús individual per a PERSONA TITULAR CONDUCTORA.

Poden ser titulars les persones que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat, que superin el barem de mobilitat reduïda i disposin de permís o llicència de conducció en vigor.

 1. Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat d'ús individual per a PERSONA TITULAR NO CONDUCTORA.

Poden ser titulars les següents persones:

 1. Persones de més de tres anys, que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat i superin el barem de mobilitat reduïda.
 2. Persones de més de tres anys, que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat i disposin d'una agudesa visual als dos ulls del 0,1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
 3. Infants de menys de tres anys, que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat i que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
 1. Targeta d'aparcament per al TRANSPORT COL·LECTIU de persones amb discapacitat o dependència.

Poden ser titulars les persones físiques o jurídiques que prestin el servei de transport adaptat de viatgers o serveis socials d'atenció a persones amb dependència o discapacitat i que disposin de vehicles adaptats a les necessitats de les persones que transporten aptes per al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat d'ús individual i per al transport col·lectiu expedida a Catalunya serveix per acreditar el dret de les persones titulars a gaudir de les facilitats reconegudes en els diferents estats i regions de la Unió Europea. Els beneficis de la targeta d'aparcament s'apliquen a totes les persones que circulen pel territori de Catalunya que són titulars de targetes d'aparcament expedides segons el model comunitari europeu.

Les persones titulars de les diferents modalitats de targetes d’aparcament, hauran de respectar les condicions d’ús i complir amb les obligacions establertes a la normativa vigent d’aplicació, durant el període de temps inherent al seu reconeixement o exercici.

 

TERMINI DE VIGÈNCIA DE LA TARGETA D’APARCAMENT:

La targeta d'aparcament d'ús individual té una vigència màxima de 5 anys. Tanmateix, si la persona interessada té reconegut un grau de discapacitat provisional, la data de validesa de la targeta serà al cap de tres mesos de la data màxima que indiqui la resolució corresponent de reconeixement del grau de discapacitat provisional o, com a màxim, de 5 anys si aquesta data provisional és superior.

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu té una vigència màxima de 5 anys.

 

RENOVACIÓ DE LA TARGETA D’APARCAMENT:

Tres mesos abans que hagi transcorregut el termini de vigència i fins a un mes després que aquesta s'hagi exhaurit, es pot presentar una sol·licitud de renovació de la targeta. La presentació de la sol·licitud dins d'aquests terminis prorroga la validesa de la que s'hagi emès anteriorment fins a la resolució del procediment. En tot cas, per renovar la targeta és imprescindible que la persona titular mantingui els requisits que s'exigeixen per atorgar-la.

 

TARGETA D’APARCAMENT PROVISIONAL:

Excepcionalment, es pot concedir una targeta d'aparcament provisional pel període d'un any a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que aquesta no s'hagi dictaminat oficialment, per causa d'una malaltia o patologia de gravetat extrema que suposi, fefaentment, una reducció substancial de l'esperança de vida considerada normal per a la seva edat i que raonablement no permeti tramitar i obtenir a temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.

Les persones interessades han de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud, juntament amb l'informe mèdic fet pels serveis públics de salut. L’Ajuntament trametrà aquesta documentació al Servei de Valoració i Orientació del Centre d'Atenció al Discapacitat competent per territori perquè la validi. Si la validació és favorable, l'Ajuntament concedirà la targeta d'aparcament provisional en la modalitat individual que correspongui; en cas contrari, es farà una resolució desestimatòria de la sol·licitud.

La targeta provisional d'aparcament té una durada màxima d'un any, que es pot prorrogar per un període igual sempre que es mantinguin les mateixes condicions inicials requerides per al seu atorgament.

 

 

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Persones físiques que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat, empadronades al municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin els requisits establerts. Persones que prestin el servei de transport adaptat de viatgers o serveis socials d'atenció a persones amb dependència o discapacitat, amb seu social al municipi de Sant Andreu de la Barca, que reuneixin els requisits establerts. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

Per poder realitzar aquest tràmit on line:

 1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
 2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
 3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
 4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l´IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

 


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any.


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Permís de conduir.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent.

 

Documentació específica a  aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de NO CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent.
 • Informe emès pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, acreditatiu, si escau, que la persona de més de tres anys disposa d'una agudesa visual als dos ulls del 0,1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
 • Informe emès pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, acreditatiu, si escau, que l’infant de menys de tres anys depèn d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de TRANSPORT COL·LECTIU:

 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destinada exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament PROVISIONAL d’ús individual:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Informe mèdic emès pels serveis públics de salut, acreditatiu que la persona presenta mobilitat reduïda, encara que aquesta no s'ha dictaminat oficialment, per causa d'una malaltia o patologia de gravetat extrema que suposa, fefaentment, una reducció substancial de l'esperança de vida considerada normal per a la seva edat i que raonablement no permeti tramitar i obtenir a temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.
 • Permís de conduir, en el cas que la persona sigui conductora.

 

Documentació específica a aportar per a RENOVAR la targeta d’aparcament concedida:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Documentació acreditativa que es mantenen els requisits que es van exigir per a l’atorgament de la targeta d’aparcament (adjuntar documentació específica requerida per a la modalitat que correspongui, per a persona conductora, no conductora o transport col·lectiu).


202406251604_Sol·licitud.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidor/a de Serveis Socials. El termini màxim per resoldre i notificar la concessió o denegació de la targeta d’aparcament d'ús individual o per al transport col·lectiu és de dos mesos. En cas de tractar-se d’una targeta d’aparcament provisional, el termini màxim de resolució i notificació és d'un mes.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants al municipi de Sant Andreu de la Barca, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió celebrada el 25 de novembre de 2004, i que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al BOPB núm. 32 de 7 de febrer de 2005.

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Permís de conduir.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent.

 

Documentació específica a  aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de NO CONDUCTOR/A DEL VEHICLE:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Document acreditatiu del grau de discapacitat de la persona titular, amb indicació que supera el barem de mobilitat reduïda, expedit per l’organisme competent.
 • Informe emès pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, acreditatiu, si escau, que la persona de més de tres anys disposa d'una agudesa visual als dos ulls del 0,1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
 • Informe emès pels serveis de valoració i orientació de les persones amb discapacitat del departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, acreditatiu, si escau, que l’infant de menys de tres anys depèn d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament en la modalitat de TRANSPORT COL·LECTIU:

 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destinada exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.

 

Documentació específica a aportar per a sol·licitar la targeta d’aparcament PROVISIONAL d’ús individual:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Informe mèdic emès pels serveis públics de salut, acreditatiu que la persona presenta mobilitat reduïda, encara que aquesta no s'ha dictaminat oficialment, per causa d'una malaltia o patologia de gravetat extrema que suposa, fefaentment, una reducció substancial de l'esperança de vida considerada normal per a la seva edat i que raonablement no permeti tramitar i obtenir a temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.
 • Permís de conduir, en el cas que la persona sigui conductora.

 

Documentació específica a aportar per a RENOVAR la targeta d’aparcament concedida:

 • 1 fotografia carnet de la persona titular.
 • Documentació acreditativa que es mantenen els requisits que es van exigir per a l’atorgament de la targeta d’aparcament (adjuntar documentació específica requerida per a la modalitat que correspongui, per a persona conductora, no conductora o transport col·lectiu).


DOCUMENTS ADJUNTS


202406251604_Sol·licitud.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.