Sol·licitud de participació al Mercat de segona mà i d'intercanvi de Sant Andreu de la Barca

Tancat

Per internet Presencial

DESCRIPCIÓ


Aquest tràmit permet sol·licitar la participació en el Mercat de segona mà i d’intercanvi de Sant Andreu de la Barca que organitza l’Ajuntament, que tindrà lloc el dia 17 de maig de 2024, a la Plaça Federico García Lorca d’aquest municipi. El  Mercat de segona mà i d’intercanvi és un espai que té per objectiu donar una nova vida als objectes, així com promoure el consum responsable.

Les condicions de participació en aquest esdeveniment i de la llicència municipal que s’atorgui, si escau, per a l’ocupació de l’espai públic per poder exposar la corresponent parada al mercat, les podeu consultar en els documents adjunts d’aquest tràmit (veure Decret núm. 2024DECL001506 dictat el 19 d’abril de 2024 per la Regidoria de Medi Ambient, Lluita Contra el Canvi Climàtic i Drets Animals).

TRAMITACIÓ


Qui pot sol·licitar el tràmit?

Qualsevol persona major d’edat i les entitats sense ànim de lucre, sempre que es reuneixin els requisits establerts per a la participació en aquest esdeveniment. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Com es tramita?

En cas de sol·licitar-lo una persona física que no estigui obligada a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, aquest tràmit el podrà realitzar electrònicament a través de la pàgina web municipal, o presencialment a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, demanant cita prèvia a la web municipal o als telèfons 900151976-936356400.

Hauran de realitzar aquest tràmit telemàticament, els subjectes relacionats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)

 Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  1. Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  2. Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  3. Accedir a la seu electrònica municipal en aquest enllaç per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment.
  4. Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.

Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades. Per a persones físiques no és necessari el certificat digital, amb l’IdCAT mòbil és suficient. Per poder obtenir l'IdCAT mòbil es pot consular l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/


Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 22 d’abril fins al 5 de maig de 2024 (ambdós inclosos).


FORMES DE TRAMITACIÓ


Per internet


El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions, adjuntant documentació annexa en format electrònic cada dia de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments permetent la tramitació des de qualsevol lloc.

 

Premi al botó "Iniciar tramitació" que trobareu a continuació per poder iniciar el tràmit:


TRAMITACIÓ TANCADA

Presencialment


Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana es prioritza l'atenció telefònica i electrònica. Ens els casos en que sigui imprescindible s'atén presencialment però SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI DE SANT ANDREU DE LA BARCA.


202404220921_Decret 2024DECL001506 19-04-2024.pdf

202404220930_Sol·licitud inscripció.pdf


MÉS INFORMACIÓ


Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

Regidoria de Medi Ambient, Lluita Contra el Canvi Climàtic i Drets Animals. El termini màxim de resolució serà de 2 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.


Quin és el preu o el cost per la seva tramitació?

Gratuït


NORMATIVA


Decret núm. 2024DECL001506 dictat el 19 d’abril de 2024 per la Regidoria de Medi Ambient, Lluita Contra el Canvi Climàtic i Drets Animals.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques.

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


Model normalitzat de SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI DE SANT ANDREU DE LA BARCA.


DOCUMENTS ADJUNTS


202404220921_Decret 2024DECL001506 19-04-2024.pdf

202404220930_Sol·licitud inscripció.pdf


NO TROBA EL SEU TRÀMIT?

Si el seu tràmit no surt al llistat de tràmits, al llistat de cita prèvia o mitjançant el cercador, si us plau, truqui al telèfon grauït: 93.635.64.00 durant l'horari d'atenció al públic.