TRÀMITS

Cercador de tràmits

Tràmit per internet

Tràmit presencial amb Cita Prèvia

Activitats i Empresa Activitats i Empresa Termini Internet Presencial
Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació IX)

Permanent

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Permanent

e.FACT (Factura electrònica)

Permanent

Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis

Permanent

Ajuts i recomanacions a les empreses COVID-19

Permanent

Llicència ambiental

Permanent

Comunicació prèvia d'obertura

Permanent

Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

Permanent

Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Permanent

Comunicació prèvia ambiental municipal

Permanent

Declaració responsable d'obertura

Permanent

Atenció Ciutadana
Patrocini d'activitats d'interès general de competència municipal

Permanent

RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

Permanent

Alta o canvi de domicili al padró d'habitants

Permanent

Accés a la informació pública

Permanent

Volant de convivència

Permanent

Volant d'empadronament municipal

Permanent

Instància genèrica

Permanent

Pagament de tributs municipals

Permanent

Obtenir Certificat Digital IDCAT

Permanent

Queixes, suggeriments i propostes

Permanent

COMPROVACIÓ PERIODICA DE RESIDENCIA D’ESTRANGERS QUE NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA INSCRIPCIÓ PADRONAL

Permanent

Línia telefònica gratuïta 900 15 19 76 de queixes i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida de l’entorn

Permanent

Queixes per alguna actuació d'un empleat municipal

Permanent

Inscripció al Registre municipal de Testaments Vitals

Permanent

Benestar Social
Ajut social per a la quota de material escolar del curs 2023-2024

Permanent

Subvenció línia 2 per activitats extraescolars (P3 a 4rt ESO) per al curs escolar 2023-2024

Obert

Subvenció línia 8 per al suport a la inclusió en serveis de menjador escolar i servei d’acollida dels centres escolars (P0 a 2n ESO), per al curs escolar 2023-2024

Obert

Subvencions línia 3 per sortides escolars curriculars i colònies escolars d'infants (P3 a 4rt ESO) per al curs 2023-2024

Obert

Subvencions línia 5 per activitats d'estiu d'infants (P3 a 4rt ESO)

Tancat

Subvencions línia 6 per suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)

Tancat

Subvencions línia 7 pel servei de menjador escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil (P3 a 2on ESO), per al curs escolar 2023-2024

Tancat

Subvencions línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2023-2024

Tancat

Prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament de subministrament de serveis de l'habitatge (electricitat, gas i aigua)

Permanent

Subvencions per al consum d'aigua de la gent gran

Tancat

Subvencions per a projectes en l'àmbit dels Serveis Socials per a l'any 2022

Tancat

Subvencions per a Projectes de Cooperació i Solidaritat per a l'any 2022

Tancat

Informe per evitar talls/interrupcions dels subministraments bàsics de serveis per situació de risc d’exclusió residencial

Permanent

Informe dels Serveis Socials municipals per tramitar el bo social elèctric

Permanent

Transport adaptat a la demanda (per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda)

Permanent

Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Permanent

Servei d'Atenció Social Primària

Permanent

Centre de Distribució d'Aliments

Permanent

Atenció psicològica per dones

Permanent

Assessoria jurídica per a dones

Permanent

Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark

Permanent

Servei de Teleassistència

Permanent

Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda

Permanent

Préstec temporal d’aparells tècnics (cadires de rodes, caminadors)

Permanent

Punt d'Informació de salut mental

Permanent

Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere

Permanent

Programa de suport a les famílies respir ingrés temporal residència Vitalia

Permanent

Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)

Permanent

Servei d'orientació jurídica a la ciutadania

Permanent

Cultura
Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2022

Tancat

Subvencions per a entitats participants a la Cavalcada de Reis de 2023

Tancat

Educació
Bonificació en el preu públic del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2023-2024)

Obert

Tarifació social en el preu d’escolarització del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2023-2024)

Obert

Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) curs 2023-2024

Obert

Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2023-2024

Tancat

Sol·licitud d'autorització d'ús de centres escolars de Sant Andreu de la Barca per a activitats de CASAL D'ESTIU

Permanent

PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2023-2024 Educació infantil, primària i secundària

Tancat

PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2022-2023 Infantil, Primària i Secundària

Tancat

Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària

Permanent

Esports
Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019

Tancat

Bonificacions per a la utilització de les instal·lacions municipals d'esports per a persones amb discapacitats

Permanent

Programa d'oci actiu: Vols jugar amb nosaltres?

Permanent

Formació i Feina
Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu

Permanent

Convocatòries de personal

Permanent

Sol·licitud d’admissió en procés selectiu de places d’agent de la policia local

Permanent

Vull obtenir l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC)

Permanent

Presentació de mèrits valorables en procés selectiu

Permanent

Vull fer un curs de formació professional

Permanent

Vull cursar un Programa de formació i inserció (PFI)

Permanent

Vull publicar una oferta de feina

Permanent

Habitatge
Subvenció lloguer assequible als adjudicataris d'habitatges de l'IMPSOL per a l'any 2022

Permanent

Autorització de venda dels habitatges de protecció oficial usats de promoció privada

Permanent

Assessorament als afectats per les clàusules abusives

Permanent

Subvencions per actuacions d'habitabilitat

Permanent

Ofideute: Servei d'informació i assesorament sobre el deute hipotecari

Permanent

Desqualificació d'habitatges de protecció oficial

Permanent

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Permanent

Igualtat
Subvencions per a Projectes de Polítiques d'Igualtat per a l'any 2022

Tancat

Joventut
Subvencions per a Projectes en l'àmbit de la Joventut per a l'any 2022

Tancat

Medi ambient
Participació en el procediment d'adjudicació de llicència sobre HORTS URBANS ECOLÒGICS de Sant Andreu de la Barca

Permanent

Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)

Permanent

Incidència per abocament de residus al medi natural

Permanent

Queixa/denúncia per abocaments d'aigües residuals industrials

Permanent

Incidència per plagues de l'arbrat públic

Permanent

Sol·licitud d'inscripció a tallers organitzats per l'Ajuntament

Permanent

Sol·licitud per a cursos organitzats per l'Ajuntament

Permanent

Incidència per presència d'abelles i/o vespes en espais públics

Permanent

Incidència per presència de mosquits

Permanent

Queixa per residus

Permanent

Queixa per olors

Permanent

Queixa per soroll d' infraestructures

Permanent

Queixa per soroll d'activitats i/o veïnatge

Permanent

Denúncia per presumpte incompliment de la disciplina ambiental

Permanent

Salut
Cens d'animals domèstics (gossos, gats i fures) de Sant Andreu de la Barca

Permanent

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Permanent

Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Obert

Vull anar al metge

Permanent

Seguretat Ciutadana
Baixa voluntària de vehicles

Permanent

Denúncies per incompliments d'horari de locals nocturns

Permanent

Denúncia per excés de soroll

Permanent

Retirada de vehicles de la via pública

Permanent

Escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit

Permanent

Territori i Urbanisme
Llicència d'ocupació temporal de via pública mitjançant terrasses (taules i cadires)

Permanent

Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

Permanent

Llicència de reserva d'estacionament de vehicles per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Permanent

Autorització d'ocupació temporal de la via pública per a l'execució d'obres (col•locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc.)

Permanent

Comunicació prèvia d'obres sense documentació tècnica

Permanent

Servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells)

Permanent

Còpia de plànols topogràfics d'emplaçament

Permanent

Manteniment de contenidors de deixalles

Permanent

Tràmit per internet

Tràmit presencial amb Cita Prèvia

Activitats i Empresa
Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d'atur (Sant Andreu Avança per l’Ocupació IX)
Internet
Permanent
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Internet
Presencial
Permanent
e.FACT (Factura electrònica)
Internet
Presencial
Permanent
Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis
Internet
Presencial
Permanent
Ajuts i recomanacions a les empreses COVID-19
Internet
Permanent
Llicència ambiental
Internet
Presencial
Permanent
Comunicació prèvia d'obertura
Internet
Presencial
Permanent
Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria
Internet
Presencial
Permanent
Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Internet
Presencial
Permanent
Comunicació prèvia ambiental municipal
Internet
Presencial
Permanent
Declaració responsable d'obertura
Internet
Presencial
Permanent
Atenció Ciutadana
Patrocini d'activitats d'interès general de competència municipal
Internet
Permanent
RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA
Internet
Permanent
Alta o canvi de domicili al padró d'habitants
Internet
Presencial
Permanent
Accés a la informació pública
Internet
Permanent
Volant de convivència
Internet
Presencial
Permanent
Volant d'empadronament municipal
Internet
Presencial
Permanent
Instància genèrica
Internet
Permanent
Pagament de tributs municipals
Internet
Presencial
Permanent
Obtenir Certificat Digital IDCAT
Presencial
Permanent
Queixes, suggeriments i propostes
Internet
Permanent
COMPROVACIÓ PERIODICA DE RESIDENCIA D’ESTRANGERS QUE NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA INSCRIPCIÓ PADRONAL
Internet
Permanent
Línia telefònica gratuïta 900 15 19 76 de queixes i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida de l’entorn
Presencial
Permanent
Queixes per alguna actuació d'un empleat municipal
Internet
Presencial
Permanent
Inscripció al Registre municipal de Testaments Vitals
Internet
Presencial
Permanent
Benestar Social
Ajut social per a la quota de material escolar del curs 2023-2024
Internet
Presencial
Permanent
Subvenció línia 2 per activitats extraescolars (P3 a 4rt ESO) per al curs escolar 2023-2024
Internet
Presencial
Obert
Subvenció línia 8 per al suport a la inclusió en serveis de menjador escolar i servei d’acollida dels centres escolars (P0 a 2n ESO), per al curs escolar 2023-2024
Internet
Obert
Subvencions línia 3 per sortides escolars curriculars i colònies escolars d'infants (P3 a 4rt ESO) per al curs 2023-2024
Internet
Presencial
Obert
Subvencions línia 5 per activitats d'estiu d'infants (P3 a 4rt ESO)
Internet
Presencial
Tancat
Subvencions línia 6 per suport a la inclusió en casals d'estiu i extraescolars d'infants (P3 a 4rt ESO)
Internet
Tancat
Subvencions línia 7 pel servei de menjador escolar en ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil (P3 a 2on ESO), per al curs escolar 2023-2024
Internet
Presencial
Tancat
Subvencions línia 4 per l’assistència a menjadors de llars d’infants (P0 a P2) per al curs escolar 2023-2024
Internet
Presencial
Tancat
Prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament de subministrament de serveis de l'habitatge (electricitat, gas i aigua)
Internet
Presencial
Permanent
Subvencions per al consum d'aigua de la gent gran
Internet
Presencial
Tancat
Subvencions per a projectes en l'àmbit dels Serveis Socials per a l'any 2022
Internet
Tancat
Subvencions per a Projectes de Cooperació i Solidaritat per a l'any 2022
Internet
Presencial
Tancat
Informe per evitar talls/interrupcions dels subministraments bàsics de serveis per situació de risc d’exclusió residencial
Internet
Presencial
Permanent
Informe dels Serveis Socials municipals per tramitar el bo social elèctric
Internet
Presencial
Permanent
Transport adaptat a la demanda (per a persones amb discapacitat i barem de mobilitat reduïda)
Internet
Presencial
Permanent
Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Internet
Presencial
Permanent
Servei d'Atenció Social Primària
Presencial
Permanent
Centre de Distribució d'Aliments
Internet
Presencial
Permanent
Atenció psicològica per dones
Presencial
Permanent
Assessoria jurídica per a dones
Presencial
Permanent
Centre obert de Sant Andreu de la Barca S@bark
Presencial
Permanent
Servei de Teleassistència
Internet
Presencial
Permanent
Servei de transport adaptat per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda
Presencial
Permanent
Préstec temporal d’aparells tècnics (cadires de rodes, caminadors)
Presencial
Permanent
Punt d'Informació de salut mental
Presencial
Permanent
Teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere
Presencial
Permanent
Programa de suport a les famílies respir ingrés temporal residència Vitalia
Presencial
Permanent
Programa de suport a les famílies RESPIR (centre de dia Vitalia de gent gran d’estada temporal)
Presencial
Permanent
Servei d'orientació jurídica a la ciutadania
Presencial
Permanent
Cultura
Subvencions per a Projectes Culturals per a l'any 2022
Internet
Presencial
Tancat
Subvencions per a entitats participants a la Cavalcada de Reis de 2023
Internet
Tancat
Educació
Bonificació en el preu públic del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2023-2024)
Internet
Presencial
Obert
Tarifació social en el preu d’escolarització del SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (curs escolar 2023-2024)
Internet
Presencial
Obert
Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) curs 2023-2024
Internet
Presencial
Obert
Preinscripcions Escoles Bressol Municipals curs 2023-2024
Internet
Presencial
Tancat
Sol·licitud d'autorització d'ús de centres escolars de Sant Andreu de la Barca per a activitats de CASAL D'ESTIU
Internet
Presencial
Permanent
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2023-2024 Educació infantil, primària i secundària
Internet
Presencial
Tancat
PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2022-2023 Infantil, Primària i Secundària
Internet
Presencial
Tancat
Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària
Internet
Permanent
Esports
Sol·licitud de subvenció destinats a activitats esportives per l'any 2019
Internet
Tancat
Bonificacions per a la utilització de les instal·lacions municipals d'esports per a persones amb discapacitats
Presencial
Permanent
Programa d'oci actiu: Vols jugar amb nosaltres?
Presencial
Permanent
Formació i Feina
Oferta pública de treball - Sol·licitud d'admissió en procés selectiu
Internet
Presencial
Permanent
Convocatòries de personal
Internet
Permanent
Sol·licitud d’admissió en procés selectiu de places d’agent de la policia local
Internet
Presencial
Permanent
Vull obtenir l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC)
Internet
Permanent
Presentació de mèrits valorables en procés selectiu
Internet
Presencial
Permanent
Vull fer un curs de formació professional
Internet
Presencial
Permanent
Vull cursar un Programa de formació i inserció (PFI)
Internet
Presencial
Permanent
Vull publicar una oferta de feina
Presencial
Permanent
Habitatge
Subvenció lloguer assequible als adjudicataris d'habitatges de l'IMPSOL per a l'any 2022
Internet
Presencial
Permanent
Autorització de venda dels habitatges de protecció oficial usats de promoció privada
Presencial
Permanent
Assessorament als afectats per les clàusules abusives
Presencial
Permanent
Subvencions per actuacions d'habitabilitat
Presencial
Permanent
Ofideute: Servei d'informació i assesorament sobre el deute hipotecari
Presencial
Permanent
Desqualificació d'habitatges de protecció oficial
Presencial
Permanent
Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial
Internet
Presencial
Permanent
Igualtat
Subvencions per a Projectes de Polítiques d'Igualtat per a l'any 2022
Internet
Presencial
Tancat
Joventut
Subvencions per a Projectes en l'àmbit de la Joventut per a l'any 2022
Internet
Presencial
Tancat
Medi ambient
Participació en el procediment d'adjudicació de llicència sobre HORTS URBANS ECOLÒGICS de Sant Andreu de la Barca
Internet
Presencial
Permanent
Sol·licitud de permís per fer foc (entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos)
Internet
Presencial
Permanent
Incidència per abocament de residus al medi natural
Internet
Presencial
Permanent
Queixa/denúncia per abocaments d'aigües residuals industrials
Internet
Presencial
Permanent
Incidència per plagues de l'arbrat públic
Internet
Presencial
Permanent
Sol·licitud d'inscripció a tallers organitzats per l'Ajuntament
Internet
Presencial
Permanent
Sol·licitud per a cursos organitzats per l'Ajuntament
Internet
Presencial
Permanent
Incidència per presència d'abelles i/o vespes en espais públics
Internet
Presencial
Permanent
Incidència per presència de mosquits
Internet
Presencial
Permanent
Queixa per residus
Internet
Presencial
Permanent
Queixa per olors
Internet
Presencial
Permanent
Queixa per soroll d' infraestructures
Internet
Presencial
Permanent
Queixa per soroll d'activitats i/o veïnatge
Internet
Presencial
Permanent
Denúncia per presumpte incompliment de la disciplina ambiental
Internet
Presencial
Permanent
Salut
Cens d'animals domèstics (gossos, gats i fures) de Sant Andreu de la Barca
Internet
Presencial
Permanent
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Internet
Presencial
Permanent
Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Internet
Presencial
Obert
Vull anar al metge
Internet
Presencial
Permanent
Seguretat Ciutadana
Baixa voluntària de vehicles
Presencial
Permanent
Denúncies per incompliments d'horari de locals nocturns
Internet
Presencial
Permanent
Denúncia per excés de soroll
Internet
Presencial
Permanent
Retirada de vehicles de la via pública
Internet
Presencial
Permanent
Escrit amb al·legacions a una denúncia de trànsit
Internet
Presencial
Permanent
Territori i Urbanisme
Llicència d'ocupació temporal de via pública mitjançant terrasses (taules i cadires)
Internet
Presencial
Permanent
Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica
Internet
Presencial
Permanent
Llicència de reserva d'estacionament de vehicles per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Internet
Presencial
Permanent
Autorització d'ocupació temporal de la via pública per a l'execució d'obres (col•locació de sacs o contenidors de runes, bastides, maquinària auxiliar, etc.)
Internet
Presencial
Permanent
Comunicació prèvia d'obres sense documentació tècnica
Internet
Presencial
Permanent
Servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells)
Internet
Presencial
Permanent
Còpia de plànols topogràfics d'emplaçament
Internet
Presencial
Permanent
Manteniment de contenidors de deixalles
Internet
Presencial
Permanent

  ATENCIÓ: SI El SEU TRÀMIT NO ÉS AL LLISTAT DE CITA PRÈVIA TRUQUI AL TELÈFON GRATUÏT:

900 15 19 76

Cal recordar que a l'atenció presencial es tractarà ÚNICAMENT UN SOL TRÀMIT, seleccionat prèviament a l'apartat "Sol·liciteu cita prèvia".