TRÀMITS

Sol.licitud subvenció lloguer assequible 2020 als adjudicataris dels habitatges de l'IMPSOL

Sol.licitud de subvenció per a le persones adjudicatàries d'habitatges de Sant Andreu de la Barca en règim de lloguer assequible, de titularitat de lIMPSOL, any 2020.


Autorització de venda dels habitatges de protecció oficial usats de promoció privada

Els titulars d'habitatges de protecció oficial han de fer una sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, indicant el motiu de la transmissió.


Assessorament als afectats per les clàusules abusives

Servei d'informació als ciutadans sobre com actuar en cas de tenir clàusules abusives en els seus préstecs hipotecaris.


Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Per a poder optar a un habitatge amb protecció oficial per qualsevol títol en aquest municipi cal necessàriament inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Andreu de la Barca. L’adjudicació de l’habitatge en qüestió ho serà en el cas de complir els requisits previstos en el Registre i a les Bases d’Adjudicació del procediment de què es tracti. 
La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys i s’ha d’anar renovant.


Desqualificació d'habitatges de protecció oficial

La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració. No es poden desqualificar a petició dels propietaris en tot el periode de protecció. 
Es pot demanar la dsesqualificació voluntària un cop hagi transcorregut el període de protecció.


Ofideute: Servei d'informació i assesorament sobre el deute hipotecari

Servei adreçat a les families amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben en risc de perdre el seu habitatge principal.


Subvencions per actuacions d'habitabilitat

Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: 

- Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 

Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: 
- Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. 
També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recarrega per a vehicles elèctrics. 

Millores energètiques i de sostenibilitat: 
- Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com son la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; 
- La incorporació de proteccions solars en les obertures; 
- El canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); 
- La substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED. 

Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: 
- Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.