TRÀMITS

Autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització sanitària municipal de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing que s'ubiquen en el terme municipal de Sant Andreu de la Barca.

Paral·lelament a la tramitació de la sol·licitud d’autorització sanitària municipal, el titular de l’establiment haurà d’efectuar la declaració responsable d’obertura o comunicació prèvia municipal per a l’exercici de l’activitat, segons correspongui, en el departament municipal d’Activitats.

Els establiments han de mantenir les condicions exigides per a la seva autorització i estan subjectes al control de les autoritats competents, d'acord amb les previsions del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Presentada la sol·licitud, es realitzarà una inspecció sanitària per a verificar que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent, prèvia a la concessió o denegació de l’autorització sanitària municipal de funcionament de l’establiment. L'autorització que en el seu cas es concedeixi, especificarà les pràctiques de tatutage, micropigmentació o pírcing que constitueixen la cartera de serveis de l'establiment i haurà d'estar exposada en aquest, a la vista de les persones usuàries.

L'autoritat municipal competent té lliure accés a totes les dependències dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing amb la finalitat de comprovar el compliment de les prescripcions del referit Decret i altres normes d’aplicació.

L'òrgan municipal competent pot sol·licitar les dades i documentació addicionals que siguin rellevants per verificar el compliment de les normes sanitàries establertes en aquest Decret, i d'altra normativa d'aplicació.

Els titulars dels establiments autoritzats tenen l’obligació de notificar a l'ajuntament autoritzant, qualsevol modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment d'autorització. També han de comunicar a l'ajuntament el cessament de l'activitat en el termini màxim d'un mes des de que aquest s'hagi fet efectiu.


Llicència per la tinença d'animals de raça potencialment perillosa

És una llicència municipal obligatòria per tot propietari d'un gos de raça potencialment perillosa.

 

La legislació catalana estableix un llistat de races potencialment perilloses. Aquests gossos, per llei, quan surten al carrer han d'anar lligats i amb morrió; a més, han de tenir contractada una assegurança civil subsidiària.

 

Entre les races considerades perilloses hi ha el pit bull, el staffordshire bull terrier, l'american staffordshire terrier, el rottweiler, el dogo argentí, la fila brasileiro, la tosa inu, l'akita inu i els seus creuaments. 


Cens d'animals domèstics

Existeix un cens municipal obligatori d'animals de companyia (per gossos, gats i fures).

 

Per fer una inscripció cal presentar una documentació al Departament de Salut Pública de l'Ajuntament.


Vull anar al metge

Totes les persones que viuen a Catalunya i que estan empadronades en algun municipi tenen dret a rebre assistència mèdica gratuïta. Per evitar la saturació d'aquests serveis és imprescindible que totes les persones els utilitzin de manera responsable i adequada.La targeta sanitària individual 
Per poder rebre assistència sanitària cal tenir la Targeta Sanitària Individual (TSI), que és personal i intransferible. Els nens i nenes també han de tenir la seva.
Aquesta targeta és indispensable per recollir els medicaments receptats en la farmàcia.