TRÀMITS

Servei de recollida de voluminosos (mobles i trastos vells)

El servei especial de recollida gratuïta de voluminosos als carrers de Sant Andreu de la Barca està previst únicament per a la retirada de mobles i trastos vells que no es poden reciclar en cap dels contenidors de brossa selectiva i que tenen un volum massa gran per poder transportar-los fins a la deixalleria mòbil.

 

 • Per facilitar la correcta retirada dels residus voluminosos, aquest servei es realitza dos dies específics: Dimarts i Divendres No Festius pel matí.

 

Els voluminosos s’hauran de deixar al carrer els dilluns o dijous que no siguin vigília de festiu, a partir de les 20,00 hores del vespre, previ avís a l’Ajuntament com a mínim amb un dia d’antelació a la data en què es tingui previst deixar els voluminosos al carrer.

Aquest avís s’haurà de fer a través d’email a l’adreça electrònica recollida@sabarca.cat o a través de trucada telefònica al número 93 682 07 71, amb indicació de la data en què deixarà el voluminós, la seva descripció i l’adreça on està ubicat el contenidor d’escombraries al costat del qual el deixarà.

 

 • El voluminós s’ha de deixar desmuntat i s’haurà de situar necessàriament al costat dels contenidors més propers al domicili, sense recolzar-lo sobre aquest, de manera que no impedeixi el pas de vianants ni afecti a la circulació viària.

 

 • Aquest servei de recollida s’efectuarà al carrer, no es farà la retirada del residu a domicili.

 

 • No es farà la recollida de volums importants provinents de buidatges de pisos o habitacions senceres.

 

 • Si cal desfer-se de mobles o trastos vells uns dies diferents a aquells específics en què opera aquest servei de recollida, hauran d’adreçar-se directament a la Deixalleria municipal:

 

Carrer de la Fusta, s/n, del Polígon Industrial Can Sunyer

Horari de dilluns a divendres de 9,00 a 13,30 i de 16,30 a 19,00 hores i dissabtes de 9,00 a 13,30 hores

Telèfon 93 682 37 11

 

 

Residus que no es recullen amb el servei de voluminosos:

 

 1. Electrodomèstics, sanitaris de banys, runes i residus d’obra.  

Aquests altres residus cal dur-los a la Deixalleria Municipal.

2. Restes de poda.

S’han de dipositar als punts de recollida ubicats en els següents indrets: C/ Pirineus (davant Parc Can Preses), C/ Mola-C/Montnegre, Raval de Corbera (La Juve) o Plaça de l'Esport.


Comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica

Aquest tràmit us permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament de l’execució d’obres amb documentació tècnica, que no requereixen projecte tècnic.

La relació d’obres que no requereixen projecte tècnic però és preceptiva l’aportació de documentació tècnica per a la seva tramitació, és la següent: 

 1. Obres de reforma, total o parcial, d’entitats edificades destinades a qualsevol ús, sense afectació d’elements estructurals.
 2. Col·locació de noves portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres.
 3. Eliminació de portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres.
 4. Reparació, substitució d'elements com portes, reixes, marquesines, balconeres i/o finestres amb risc de seguretat per caiguda d’elements.
 5. Reparació de cobertes o terrats no transitables sense afectació estructural.
 6. Reparació de cobertes o terrats transitables amb risc de seguretat per caiguda d’elements.
 7. Reparació, substitució de paviments amb increment de càrregues.
 8. Construcció i reparació d’envans pluvials.
 9. Revocat/estucats, aplacats a partir d’1.5 m d’alçada, pintat, a l’exterior de l’immoble amb mitjans auxiliars de construcció.
 10. Execució de cales que afecti a elements estructurals, pous i/o sondeigs previs.
 11. Moviments de terres amb variació de rasants respecte dels perfils naturals del terreny igual o inferior a 1 m (+/-1) en qualsevol punt.
 12. Construcció de murs de contenció amb una alçada de pantalla igual o inferior a 1,50 m.
 13. Construcció o instal·lació de tanca provisional de protecció d’obres.
 14. Col·locació de mitjans auxiliars de la construcció (bastida, pont volat, treballs amb cordes, o similar).
 15. Instal·lació de muntacàrregues i/o d’altres aparells elevadors per a la construcció.
 16. Instal·lació de grues torre.
 17. Obres puntuals d’urbanització en sòl de titularitat privada.
 18. Reparació i/o col·locació de canalons pluvials.
 19. Construcció de tanques de finca, parcel·la o solar.
 20. Enderrocs o desmuntatges, que per la seva complexitat no requereixin de projecte tècnic, d’edificacions amb estructura aïllada i de planta baixa.
 21. Modificació d’instal·lacions.
 22. Instal·lació d’equips captadors d’energia solar.
 23. Instal·lació de rètols.
 24. Tancament de finques amb malles de simple torsió o similar.
 25. Altres, a justificar que no requereixin projecte tècnic.

Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la realització de les obres s’ha de fer en un termini màxim per a iniciar-les de 6 mesos, a comptar des de la data de registre d’entrada d’aquest document a l’Ajuntament, i un termini màxim de 18 mesos per a finalitzar-les, a partir del seu inici. Els terminis podran ser objecte de pròrroga justificada per la meitat del termini, si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Si transcorren els terminis màxims indicats en una comunicació prèvia per començar o acabar obres, incloses les seves pròrrogues respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta mancada de títol habilitant per començar-les o continuar-les, segons correspongui, sense perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Aquest Ajuntament té atribuïdes les facultats de comprovació, control i inspecció per a verificar les dades que consten en la comunicació prèvia i en la documentació complementària aportada a l’efecte, segons estableix l’article 74.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (veure normativa relacionada), així com per a requerir el justificant/certificat que acrediti que les runes generades s’han dipositat en abocador autoritzat.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb audiència prèvia de la persona interessada, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que escaiguin.

En virtut de la competència que ostenta l’administració local en matèria de protecció de la legalitat urbanística, les obres declarades resten sotmeses a un control per part dels inspectors municipals, per a la qual cosa s’haurà de facilitar l’accés per a comprovar les obres i exhibir aquest document, si aquestes no s’ajusten a les obres comunicades, s’incoarà l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’escaigui, a l’empara de l’article 199 del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Si durant el procés de les obres cal ocupar la via pública s’haurà de demanar, amb una setmana mínima d’antelació, la preceptiva autorització amb el model F217.

Per a la justificació del compliment de la Llei 1/98 de 7 de gener de política lingüística el servei de català us ofereix assessorament tècnic gratuït: Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, CNL Ca n'Ametller, Consorci per a la Normalització Lingüística, situat a la Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles) de Sant Andreu de la Barca, amb tel. 93 682 52 88, santandreu@cpnl.cat, www.cpnl.cat/xarxa/cnlcanametller, www.facebook.com/SLC.SAB, SLC St. Andreu Barca @SLC_SAB

 


Comunicació prèvia d'obres sense documentació tècnica

Aquest tràmit us permet realitzar la comunicació prèvia a l’Ajuntament de l’execució d’obres en elements no catalogats, que no afecten elements estructurals i que no requereixen documentació tècnica, detallades a continuació: 

 1. Reparació, substitució d'elements existents en cuines, sanitaris, i safareigs.
 2. Reparació, substitució d'elements com portes, reixes, balconeres i finestres sense risc de seguretat per perill de caiguda d’elements.
 3. Reparació d’instal·lacions.
 4. Reparació, substitució de paviments sense increment de càrregues.
 5. Reparació d'envans i cel rasos.
 6. Revocat/estucats, enguixats, enrajolats , a l’interior de l’immoble.
 7. Revocat/estucats, aplacat en planta baixa, pintat, a l’exterior de l’immoble.
 8. Practicar cales que no afectin a elements estructurals.
 9. Neteja de solars inclosa la tala d'arbres en parcel·les en sòl urbà.
 10. Col·locació de tendals (alçada lliure de pas mínim 2.10m).
 11. Realització forats de ventilació de seguretat (evacuació de gasos) 20x20cm.
 12. Obres d’urgència (el titular té l’obligació d’aportar en el termini màxim de 15 dies, la documentació tècnica que justifiqui/acrediti l’actuació realitzada amb caràcter urgent. La presentació d’aquesta documentació no eximeix de tramitar la corresponent comunicació prèvia o llicència municipal de les obres que s’executin).

Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la realització d’aquestes obres s’ha de fer en un termini màxim de 4 mesos, l’inici del qual s’entén que es produeix el mateix dia de la presentació de la comunicació. Si transcorre el termini màxim indicat en una comunicació prèvia, sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres, la persona interessada resta mancada de títol habilitant per començar-les o continuar-les, sense perjudici que pugui presentar una nova comunicació prèvia.

Aquest Ajuntament té atribuïdes les facultats de comprovació, control i inspecció per a verificar les dades que consten en la comunicació prèvia i en la documentació complementària aportada a l’efecte, segons estableix l’article 74.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (veure normativa relacionada), així com per a requerir el justificant/certificat que acrediti que les runes generades s’han dipositat en abocador autoritzat.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb audiència prèvia de la persona interessada, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals que escaiguin.

En virtut de la competència que ostenta l’administració local en matèria de protecció de la legalitat urbanística, les obres declarades resten sotmeses a un control per part dels inspectors municipals, per a la qual cosa s’haurà de facilitar l’accés per a comprovar les obres i exhibir aquest document, si aquestes no s’ajusten a les obres comunicades, s’incoarà l’expedient de protecció de la legalitat urbanística que s’escaigui, a l’empara de l’article 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Si durant el procés de les obres cal ocupar la via pública s’haurà de demanar, amb una setmana mínima d’antelació, la preceptiva autorització amb el model F217.


Manteniment de contenidors de deixalles

Sol·licitud d'algun tipus d'actuació (neteja, buidatge, col·locació, etc.) sobre els contenidors d'escombreries i/o de recollida selectiva.


Còpia de plànols topogràfics d'emplaçament

Obtenció de plànols topogràfics d'emplaçament del nostre municipi.