TRÀMITS

Subvenció per a projectes d’autoocupació (Sant Andreu amb els emprenedors III)

 

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions per a iniciatives emprenedores que fomentin l’autoocupació de les persones desocupades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Sant Andreu amb els emprenedors III).

 

Podran ser beneficiàries dels ajuts econòmics, les iniciatives emprenedores que compleixin els següents requisits i que siguin presentades per:

1- Persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació, a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya prèviament a l’inici de l’activitat i de manera prioritària:

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur.
 • Aturats de llarga durada.
 • Majors de 45 anys.
 • Menors de 35 anys.
 • Persones amb discapacitats.
 • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur.
 • Dones desocupades.
 • Famílies monoparentals.
 • Persones en altres situacions de vulnerabilitat.

2- Persones empadronades a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (com a mínim sis mesos), i que hi vulguin instal·lar el seu negoci, noves societats civils professionals, altres fórmules jurídiques emprenedores o d’economia social i solidària domiciliades o amb centre de treball a Sant Andreu de la Barca.

3- Persones que hagin iniciat una activitat professional o empresarial en què l’alta inicial (alta censal o IAE) i l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o altres Règims especials, es produeixi entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre de 2020.

4- Persones que no hagin estat donades d’alta al RETA o Règims especials per la mateixa activitat laboral en els sis últims mesos anteriors a l’alta.

5- No haver estat beneficiari del mateix ajut econòmic objecte d’aquesta sol·licitud en la convocatòria immediatament anterior.

 

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones promotores sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, així com la documentació complementària obligatòria o opcional a adjuntar a la sol·licitud, estan establerts a les bases reguladores aprovades pel Ple municipal i a la convocatòria a la qual s'opta.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la partida pressupostària assignada.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció podrà ocasionar la revocació total o parcial i el reintegrament de la subvenció concedida, amb l’interès de demora que correspongui.

 


Subvenció per a finançar activitats de restauració, estètica, esportiva i activitats extraescolars, per fer front a l'impacte del Covid-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per finançar determinades despeses vinculades a les activitats empresarials en l’àmbit de la restauració, centres d’estètica i bellesa, equipaments esportius i establiments d’activitats extraescolars, per pal·liar les conseqüències laborals i econòmiques que està generant la pandèmia de Covid-19 en aquests sectors específics.

Les condicions i requisits que hauran de complir les persones sol·licitants per poder optar a aquesta subvenció, són els establerts a les bases reguladores i a la convocatòria a la qual s'opta.

El procediment previst per al seu atorgament serà de concessió directa. Un cop efectuada la corresponent convocatòria, es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.

S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida, pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció, sense que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

La quantia de la subvenció es fixa en un import únic i màxim de 500,00€ per sol·licitud. La subvenció concedida s’haurà de justificar com a data límit el 31 de març de 2021, aportant documents originals de factures i/o comprovants de pagament de despeses efectuades entre el 15 d’octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2020, relacionades amb l’activitat.

L’incompliment per part de la persona beneficiària de les condicions exigides en l’atorgament de la subvenció, ocasionarà la revocació total o parcial, i el reintegrament de la subvenció atorgada.


Subvenció a empreses, entitats i autònoms/es per a la contractació de persones en situació d´atur

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a l’increment de l’ocupació efectiva amb la contractació de persones desocupades en situació d’atur.

Són subvencions destinades a empreses, entitats i autònoms/es que contractin, com a mínim per sis menos, a treballadors/es que pertanyin als següents col·lectius: 

 • Persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentació de l’oferta d’ocupació,
 • Persones desocupades majors de 45 anys,
 • Persones desocupades amb discapacitat,
 • Persones desocupades durant 6 mesos continuats ens els darrers 18 mesos,
 • Dones desocupades,
 • Joves desocupats, entre 16 a 35 anys

Les persones a contractar han de portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi, i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Martorell com a demandants d’ocupació no ocupades, i a la Borsa de Treball de la Regidoria de Promoció Econòmica de Sant Andreu de la Barca (Xarxa Xaloc).

Empreses, entitats o comerços de Sant Andreu de la Barca que durant l’any 2020 contractin a treballadors del municipi en situació d’atur poden rebre fins a 4.800 €. L' Ajuntament es fa càrrec de la meitat del salari de les persones aturades del municipi que siguin contractades durant sis mesos. La contractació ha d’iniciar-se abans del dia 1 de desembre.  

 


Subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals - COVID-19

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, a comerços i serveis del municipi de Sant Andreu de la Barca, per fer front a l’impacte del Covid-19.

Els comerços i serveis que hagin suspès la seva activitat amb motiu de l’estat de l’alarma rebran l’equivalent a l’import de dos mesos de la taxa de prestació de gestió de residus municipals de l’any 2020, sempre amb l’acreditació del seu abonament.

 


Subvencions destinades a treballadors/es autonòms i microempreses per paliar efectes de la COVID19

Aquest tràmit permet sol·licitar tres línies de subvencions, destinades a l’impuls de l’activitat econòmica de persones treballadores autònomes i microempreses, per fer front a l’impacte del Covid-19. :Es regular les condicions per a l’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. 

 LÍNIA 1. Subvencions destinades al manteniment de llocs de treball.  L¨objecte d´aquesta mesura d´ajut es mantenir l´ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part dels treballadors autonoms. L'objecte d'aquesta mesura d'ajut és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors autònoms. La finalitat és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral. El beneficiari rebrà entre  425 i 4.275 euros per mantenir el 100 % de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l'estat d álarma, com a mínim, durant els  6 mesos següents a la finalització de l'estat d'alarma, el 21 de juny.

      Aquest cost equival el 50% del salari mínim professional per mes.

    Són subvencionables els costos laborals dels treballadors (inclòs el propi treballador per compte propi) que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període    de tres mesos des del reinici de l'activitat. (punt 9

 LÍNIA 2. Subvencions destinades a pal·liar les despeses per cessament d’activitat. a  persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Sant Andreu de la Barca que han hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi. . L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca atorgarà a cada beneficiari/a un import màxim de 500 €, destinats a ajudar al pagament de les despeses vinculades al manteniment o reactivació de l'activitat (lloguer, subministres, hipoteques, quotes....)

 LÍNIA 3. Subvencions destinades a inversions i adequacions d’espais a noves mesures de seguretat. .Aquests ajuts estan destinats a ajudar a autònoms i microempreses en les inversions econòmiques que per adaptar els llocs de treball i l’activitat comercial a les noves condicions sanitàries decretades per el Govern Espanyol  en les diferents lleis i decrets sobrevinguts des del seu inici, el 14 de març del 2020, hagin realitzat. El beneficiari rebrà una quantitat igual a la despesa efectuada, amb un màxim de 600 €. Conceptes contemplats

 • Adequació de l’establiment amb estructures fixes o mòbils; elements de separació, com ara mampares, mostradors o similars, amb un màxim de 80 euros  per element
 • Adequació de l’establiment amb elements de distribució d’espais i circulació de persones, anomenats “carrils de compra segura” amb un màxim de 100 euros per aquest concepte
 • Adequació de l’establiment amb elements de senyalització: aforament, pas i circulació, normes d’higiene, distància de seguretat, mesures organitzatives de l’establiment, entre d’altres amb un màxim de 50 euros per aquest concepte
 • Adequació de l’establiment amb elements sanitaris fixes (dispensadors de solucions hidroalcohòliques, dispensadors de guants, dispensadors de mascaretes o d’altres tipus, papereres) amb un màxim de 150 euros per aquest concepte

 Les línies 1 i 2 són incompatibles entre elles.

 


Sol.licitud de certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis

És el certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal ambiental, de seguretat i salut pública o a l'annex equivalent de l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives i no estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.


Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat. 
S'haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l'Ordenança municipal d'espectacles públics i activitats recreatives.


Ajuts i recomanacions a les empreses COVID-19

 

Aqui podeu trobar totes les novetats i recomanacions a les empreses relacionades  amb COVID-19

Podeu consultar en aquest enllaç :   http://j.mp/AjutsEmpresesCOVID19


Llicència ambiental

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s'hi pretengui realitzar un cop autoritzades. 

Aquestes activitats se subdivideixen en: 

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2). 
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits: 

En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea) 
Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres). 

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental. 

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.


Comunicació prèvia d'obertura

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'Ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( per exemple parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figurin als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

 


e.FACT (Factura electrònica)

CODI DIR-3 (DIR3 Ajuntament):  L01081960  (Mateix codi per a l'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora).

 

CODI DIR-3 (DIR3 SAB Urbà S.L):  LA0009727 (Mateix codi per a l'oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora).

 

L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'ha adherit al servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

 

Què és? 

L'e.FACT és el servei de factura electrònica de l'Ajuntament i consisteix en un sistema d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques amb els proveïdors. 

Beneficis de la factura electrònica: 

Per als proveïdors: 
- Intercanvi de la informació sense error entre l'Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual). 
- Registre d'entrada de les factures electròniques per part de las administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació. 
- Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l'inici de còmput dels terminis de cobrament. 
- Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper. 

Per a les administracions públiques: 
- La reducció dels temps de tramitació interna en cada administració. 
- L'anticipació dels seus plans de Tresoreria ja que les obligacions de pagament poden veure's de forma anticipada i automatitzada a partir del moment en què s'efectuen els serveis o es lliuren els subministraments. 
- La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció. 
- L'estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat d'imprimir les factures en paper.

 

Accedir a l' e.FACT


Declaració responsable d'obertura

És el règim d'intervenció pel la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acredativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial ( per exemple parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figurin als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.


Comunicació prèvia ambiental municipal

Ès el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'Ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici. 
Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la LLei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).


Sol.licitud d'informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.


Declaració responsable en matèria de salut alimèntaria

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat. 
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col.lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d'aquestes mateixes característiques, i es tracti d'una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l'àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d'iguals característiques o finalitat que defineixi l'autoritat competent corresponent.