TRÀMITS

COMPROVACIÓ PERIODICA DE RESIDENCIA D’ESTRANGERS QUE NO TENEN LA OBLIGACIÓ DE RENOVAR LA SEVA INSCRIPCIÓ PADRONAL

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

Entre les operacions de control i actualitzacions dels padrons municipals previstes a l’art. 78 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, s’ha de realitzar comprovacions periòdiques de la residencia en el municipi d’estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seva inscripció cada dos anys


RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRONAL D’ESTRANGERS NO COMUNITARIS SENSE AUTORITZACIÓ DE RESIDENCIA PERMANENT

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

En relació a allò que preveu l'art. 16.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, de l'obligació dels estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys i de la declaració de la seva caducitat quan no es produeixi aquesta renovació.


Alta o canvi de domicili al padró d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la creació, la gestió i el manteniment del seu padró.

 

És la inscripció al padró d'habitants per alta de nou resident al municipi, per naixement o per canvi de domicili dins el municipi.


Volant o certificat de convivència

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padrò muncipal d'habitants.


Volant d'empadronament municipal

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró municipal d'habitants.


Cerimònia de casament a l'Ajuntament

La cerimònia de casament pot realitzar-se davant el jutge encarregat del Registre Civil, el jutge de pau o l'alcalde (o regidor en qui delegui) del municipi on se celebri el matrimoni.

 

Pot celebrar-se a l'Ajuntament, encara que també en el Registre Civil on es tramita l'expedient.


Sol.licitud d'ús d'espais de centres educatius d'infantil i primària

Sol.licitud de cessió d'ús d'espai dels centres d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca, fora de l'horari escolar.

Document que s'ha de presentar per registre d'entrada presencial o virtualment (plataforma E-TRAM) i,  adreçat al Departament d'ensenyament .

Durant tot l'any, però cal fer-ho amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data de realització de l'activitat.


Queixes, suggeriments i propostes

El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.


Instància genèrica

Per dirigir-se a l'administració municipal s'utilitza molt freqüentment la instància, una sol·licitud escrita a una autoritat o a un superior, segons la definició del diccionari. 

La instància és un element bàsic per iniciar un tràmit o gestió i molt freqüentment, cal acompanyar-la de documentació. 

La instància, al presentar-la, un cop validada i amb tots els requisits necessaris en cada cas, cal que sigui registrada. 

Presentar una instància no significa, però, iniciar cap tràmit en els casos que es requereix informació addicional o pagar taxes pel tràmit en concret, ja que només es tindrà en compte si s'adjunta tota la documentació requerida i s'han pagat les taxes que, de vegades, cal satisfer.


Línia telefònica gratuïta 900 15 19 76 de queixes i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida de l’entorn

És un servei telefònic gratuït a través del qual el ciutadà pot fer arribar a l’Ajuntament les seves queixes, inquietuds i suggeriments per tal de millorar la qualitat de vida en el municipi. 
Les prioritats d’aquest servei són la via pública, els parcs, els jardins, els edificis públics, i qualsevol cosa que pugui millorar la qualitat de vida de Sant Andreu i dels serveis que l’Ajuntament dóna als ciutadans.

Les incidències o suggeriments poden ser sobre: 
1. Neteja de vies públiques. 
2. Neteja i condicionament de parcs i jardins. 
3. Neteja d’edificis públics. 
4. Obres a vies públiques. 
5. Obres a edificis públics. 
6. Obres a escoles públiques. 
7. Obres a instal·lacions esportives. 
8. Senyalització vial i urbana. 
9. Enllumenat públic. 
10. Recollida de mobiliari. 
11. Comunicacions o suggeriments de ciutadans en general. 
En general, qualsevol element que afecti a la via pública, el carrer o a temes que siguin competència dels serveis municipals.


Inscripció al Registre municipal de Testaments Vitals

El Registre Municipal de Testaments Vitals de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca possibilita que els ciutadans i ciutadanes d'aquest municipi, amb capacitat suficient, manifestin lliurement per escrit i dipositin tots els documents, voluntats i disposicions que considerin que s'han de tenir en compte a la fase final de la vida de l'atorgant. També es poden inscriure voluntats respecte a la donació d'òrgans, el destí d'aquests i la voluntat de ser incinerat o inhumat.


Queixes per alguna actuació d'un empleat municipal

Aquesta instància us permet de presentar alguna queixa o comentari sobre la manera d'actuar o de respondre els empleats municipals en l'exercici de les seves funcions.


Pagament de tributs municipals

Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals, que s’haurà d’efectuar al Departament de Gestió Tributària (planta baixa de l'Ajuntament), o bé a l’Organisme de Gestió Tributària (ORTG) de la Diputació de Barcelona (també amb oficina a la planta baixa de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, o qualsevol de les oficines repartides en diferents municipis de la província).