TRÀMITS

BONIFICACIONS i AJUTS dels serveis d' Escoles bressol 2020-2021

Els preus  públics pels serveis a les Escoles Bressol Municipal estan regulats a les ordenances fiscals, concretament a la núm. 33 per l’any 2020* i són els següents :


1. La quota d’escolarització: és un preu fix durant els 11 mesos de curs i varia només en funció si escolliu mitja jornada o jornada complerta.

MITJA JORNADA (11 Quotes)

Matí:  9:00h a 12:00h

110,00 €

Tarda: 15:00h a 17:00h

80,00 €

JORNADA COMPLERTA (11 quotes)

Matí i tarda

173,40€  Possibilitat de “Tarifació social” en el preu  d'escolarització a jornada completa


2. Tarifa Social : Les famílies empadronades a Sant Andreu de la Barca que escullin l’opció d’escolarització a jornada complerta  i, reuneixin els requisits podran sol.licitar la “Tarificació social”.  En funció del seu nivell de renda, d'acord amb el quadre segúent:

FAMÍLIES EMPADRONADES A SANT ANDREU DE LA BARCA

Llindar màxim de renda de la unitat familiar

Superiors a 34.242,00 € o no residents

Entre 27.182,00 € i 34.241,00 €

Entre 21.323,00 € i 27.181,00 €

Entre 17.541,00 € i 21.322,00 €

Entre 17.540,00 € i 10.465,00 €

Renda familiar inferior a 10.464,00 €

Quota mensual a abonar per les famílies (11 mensualitats)

Quota de 173,40 €

Quota de  147,39 €

Quota de 138,72 €

Quota de 130,05 € 

Quota de 102,00€ 

Quota de 71,40 

[*] Al 2021 s’aplicarà la nova ordenança fiscal.

[**] Consultar les ordenances fiscals per concretar els criteris de patrimoni i de renda familiar que s’estableixen

3. Família Monoparental i/o Nombrosa : Les famílies que acreditin la seva situació de nombroses o monoparentals  tindran una bonificació del 50% de la quota mensual d’escolarització jornada complerta. En cas de tractar-se d’una família nombrosa amb un títol de categoria especial, estarà exempta de pagament. Aquest ajut, no és acumulable amb cap altre ajut pel mateix concepte (escolarització).
4.Segon fill matriculat a les escoles bressol: Les famílies, que no sent nombroses ni monoparentals, tinguin un segon infant matriculat/da a les escoles bressol municipals, tindran una bonificació del 10%. En cas de disposar de rendes dins dels barems que es contemplen a la “tarifació social”, aquest 10% s’aplicarà al tram de renda familiar assignat.


BEQUES TRANSPORT 2020 del 14 de juliol al 10 d'agost (inclosos)

**TRÀMIT TANCAT**

Ajut adreçat a ciutadans/es del municipi que tinguin o compleixin 16 a 30 anys (ambdós inclosos) que estiguin empadronats a Sant Andreu de la Barca, i que estiguin matriculats en centres sufragats per fons públics. 

Que cursin els estudis post obligatoris, tant universitaris com no universitaris, d'especialitats que no s’ofereixin al municipi o quan l'oferta hagi estat insuficient, que es relacionen, al llarg del curs 2019-2020:

 Programes de Formació i Inserció (PFI)
 Certificats de Professionalitat (CP)
 Cursos de preparació de Proves d’Accés a CFGM o CFGS
 Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (CFGM I CFGS)
 Batxillerats
 Ensenyaments Artístics Professionals i Superiors
 Ensenyaments Esportius
 Ensenyaments d’Idiomes (en escoles oficials d’idiomes)
 Ensenyaments Universitaris: Graus Universitaris,Postgraus i Màsters

 


Sol·licitud d'ús d'espai en centres d'educació infantil i primària

Sol.litud que es presenta al Departament d'ensenyament de l'Ajuntament per sol·licitar l'ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca, fora de l'horari escolar.

Poden fer ús de les instal·lacions dels centres d'educació infantil i primària les persones físiques i jurídiques que organitzin activitats d'acord amb aquestes prioritats:

- Activitats organitzades per l'AMPA.
- Activitats organitzades per l'Ajuntament.
- Activitats organitzades per entitats legalitzades de lleure, culturals, socials, artístiques, esportives, etc.
- Excepcionalment, entitats amb afany de lucre, si es considera d'interès públic i quan es tracti d'activitats puntuals sense continuitat.

 


Preinscripcions Escoles Bressol Municipals del 19 al 26 de maig

** LLISTES D'ASSIGNACIONS PENJADES (doc adjunt)**

 

Resulat del sorteig : número 66
 

CALENDARI MODIFICAT

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL  13 de maig de 2020

 PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS Del 19 al 26 de maig de 2020(ambdós inclosos)

 PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA, SI S’ESCAU  8 de juliol de 2020

 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB EL BAREM PROVISIONAL 3 de juny de 2020

 RECLAMACIONS A LES LLISTES DEL BAREM  4,5 i 8 de juny de 2020

 PUBLICACIÓ LLISTES BAREMADES DEFINITIVES  10 de juny de 2020

 SORTEIG  11 de juny de 2020

 LLISTAT ALUMNES ADMESOS  8 de juliol de 2020

 *PERÍODE DE MATRICULACIÓ   Del 9 al 22 de juny de 2020

 *La matrícula s'ha de formalitzar  telematicament  el centre educatiu on s'hagi obtingut plaça. La direcció es posarà en contacte amb vosaltres

 

PORTES OBERTES

EBM Casa Pedemonte : https://www.youtube.com/watch?v=KEz-Is9PCI4

EBM el Trenet : https://youtu.be/BXrvxqxg3X4

EBM el Cavallet : https://youtu.be/lW_VSQYgHNo

 

En cas de necessitar ampliar la informació de les portes obertes, concretar aspectes del projecte educatiu i del funcionament del centre, us podeu adreçar als següents telèfons:

EBM Casa Pedemonte_ 611 439 785

EBM el Trenet _ 636 876 818

EBM el Cavallet _ 611 137 353

Del 19 al 26 de maig estarà obert el període de preinscripcions per les Escoles Bressol Municipals per la primera etapa d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Podran  preinscriure’s infants nascuts l’any 2018, l’any 2019 i els nascuts l’any 2020 que  a data 1 de setembre de 2020 tinguin les 16 setmanes complertes. Aquest tràmit serà íntegrament online. Es donarà suport via telefònica i/o mail a totes aquelles famílies que tinguin dificultats per dur-la a terme.

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall (document adjunt explicatiu de com fer la preinscripció pas a pas).


CURS DE PREPARACIÓ PROVES ACCES CFGM

Es tracta de la realització d'un curs de preparació per a les proves d'accés de cicles formatius de grau mitjà per aquelles persones que no tinguin el Graduat en l'ESO i amb 17 o més anys complerts o que els compleixen l'any de la realització de la prova. 

El curs s'iniciarà el pròxim mes d'octubre (pendent data inici) i finalitzarà a cap a l'abril de 2021, en previsió de que la convocatòria de les proves normalment és al mes de maig.

Es realitzarà en horari de tarda, dilluns a divendres de 17 a 20 h (es confirmarà a l'inici de curs).

Podran participar uns 20 alumnes amb 17 o més anys complerts o que els compleixen l'any de la realització de la prova, i que no disposin del Graduat en l'ESO.


PREINSCRIPCIONS ESCOLARS 2020-2021 Infantil, Primària i Secundària

OBERT el període de preinscripcions escolars del segon cicle d’infantil, primària i secundària  de manera telemàtica del 13 al 22 de maig i del 19 al 22 de manera presencial amb cita prèvia als centres per casos excepcionals. 
La Generalitat de Catalunya mitjançant l'enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ facilita tota la informació per fer el tràmit online. Aquelles famílies que no puguin fer-la online hauran de demanar cita prèvia al centre escolar de primera opció i el centre els hi donarà instruccions.
 
Curs 2020-2021
Es poden matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d'infants o que tenen un informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic que ho aconsella).
S'han de matricular al primer curs de l'educació primària els que compleixen 6 anys el 2020 (i els d'edat diferent que procedeixen del darrer curs d'educació infantil).
S'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) els joves que compleixen 12 anys el 2020 (i els d'edat diferent de qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).
CALENDARI 
    • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
    • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
    • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
    • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020
     
MAPA ZONES ESCOLARS
 Document adjunt senyalitzat amb les 3 àrees  d'influència de primària i secundària. 
* L'escola Àngel Guimerà esta adscrita a l'Institut Sant Andreu.
 
PORTES OBERTES CENTRES 
CAN SALVI: https://agora.xtec.cat/ceipcansalvi/general/portes-obertes-i-preinscripcio/

JJORTIZ: https://agora.xtec.cat/escolaortiz/general/portes-obertes-2-020/

VALL DE PALAU: https://agora.xtec.cat/ceipvallpalau/

JOAN MARAGALL: https://agora.xtec.cat/ceip-jmaragall-santandreu/

ÀNGEL GUIMERÀ: https://agora.xtec.cat/ceip-agsantandreu/portada/anullacio-portes-obertes/

JOSEP PLA: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/revista-portes-obertes-curs-2019-20/

SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/ceipsab/portada/portes-obertes-preinscripcio-2020/

IES MONTSERRAT ROIG: pendent

IES EL PALAU: https://agora.xtec.cat/ieselpalau/?s=portes+obertes

IES SANT ANDREU: https://agora.xtec.cat/inssantandreu/portada/presentacio-de-les-portes-obertes-2020/
 
HORARIS D'ATENCIÓ
Document adjunt on podreu consultar l'horari d'atenció de cada centre escolar de primària i secundària de Sant Andreu de la Barca


Sol·licitud d'ajut de material escolar curs 2019-20

Beca per l'adquisició de material escolar per al curs 2019-2020 per els alumnes empadronats al municipi al menys des de l'1 de gener de 2019 i escolaritzats a un centre públic del municipi a un dels cursos d'ensenyaments obligatoris, per un import màxim de 75 euros per alumne.