NOTÍCIES

Ajuts especials per poder pagar el lloguer als afectats per la crisi de la covid-19

Es poden demanar fins al 30 de setembre de 2020
dimarts 19 de maig del 2020, Sant Andreu de la Barca
Ajuts especials per poder pagar el lloguer als afectats per la crisi de la covid-19

La Generalitat ha convocat una línia d’ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques derivades de la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

Els ajuts es poden demanar a partir d’avui dimarts i fins al 30 de setembre de 2020, o fins que s’esgoti el pressupost, i es concediran segons l’ordre d’entrada al registre.

Aquests ajuts es destinen només al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, amb un màxim de 6 mensualitats, des d’abril fins a setembre. S’hi poden acollir famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19.

Un dels requisits és que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, d’Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) o hagi patit una pèrdua d’ingressos per altres circumstàncies.

Altres requisits són que l’import del lloguer sigui de 900 euros com a màxim i que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

L’ajut que es concedirà serà directe i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

La quantia màxima de l’ajut varia segons la ubicació de l’habitatge. En el cas de Sant Andreu de la Barca l’ajut serà com a màxim de 750 euros al mes (4.500 euros en 6 mesos).

L’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

La presentació de la sol·licitud es farà de manera telemàtica a habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid.

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar per telèfon o per correu electrònic a l’Oficina Local d’Habitatge ja sigui per telèfon (93 635 64 00) o per correu electrònic (habitatge@sabarca.cat).

També us podeu posar en contacte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al telèfon gratuït 900 922 841.

 

Requisits per optar als ajuts

Per poder obtenir els ajuts per al pagament del lloguer, s’ha d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • Que la persona llogatera o qualsevol dels membres de la unitat familiar passi a estar en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a:
  • Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) (1.613,52 €).
   • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53,78€) per cada fill/a a càrrec a la unitat familiar.
   • En el cas d’unitat familiar monoparental l’increment aplicable serà de 0,15 vegades l’IPREM (80’67 €) per cada fill/a.
   • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM (53,78€) per cada persona gran de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l’IPREM (2.151,36 €), sense perjudici dels increments acumulats per fill/a a càrrec especificats en l’apartat anterior.
  • En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l’IPREM (2.689,20 €).
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • La suma dels ingressos de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar, en el compte corrent, no pot superar 1,5 vegades IPREM (9.681,12 €)
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual.
 • Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.