NOTÍCIES

L’Ajuntament aprova un codi ètic que dona encara més transparència a la gestió del Govern municipal

La mesura pretén millorar la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants
L’Ajuntament aprova un codi ètic que dona encara més transparència a la gestió del Govern municipal

Augmentar la transparència del Govern municipal, millorar la confiança dels ciutadans vers l’administració i els seus representants i garantir una actuació objectiva. Aquests són alguns dels objectius del Codi ètic, de conducta i de bon govern que ha aprovat el Ple municipal del mes de març.

El Codi Ètic de l’Ajuntament estableix les pautes i principis ètics que han de guiar, més enllà de l’estricte compliment de la llei, la conducta dels representants polítics, especialment en les seves relacions amb la ciutadania.

La iniciativa respon a la voluntat municipal d’adoptar mesures que millorin la confiança de les persones respecte a les institucions i els seus representants.

El Codi ètic, de conducta i de bon govern és aplicable als representants electes, als alts càrrecs, el personal eventual o de confiança i les empreses municipals. Segons la mesura, aquests no estan obligats només a complir amb les normes pròpies de l’ordenament jurídic sinó també han d’adequar les seves conductes o comportaments a un conjunt de valors i principis.

La norma estableix que l’actuació d’aquestes persones ha de respondre a l’objectivitat, la imparcialitat i la neutralitat i que aquestes persones han d’abstenir-se de participar en cap assumpte en el qual hi hagi interessos provats que afectin als interessos públics.

Rebutjar regals

De la mateixa manera, no es podran acceptar regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors ni serveis que pugui comprometre l’execució de les seves funcions.

L’ètica regirà l’actuació dels regidors i alts càrrecs de l’Ajuntament, que respectaran els drets humans i les llibertats de la ciutadania i rebutjaran qualsevol actitud discriminatòria per motiu de naixement, raça, sexe o factors de tipus social, moral, econòmic, ideològic o polític.

El consistori també es compromet a que els ciutadans coneguin i puguin exercir els seus drets i les seves obligacions, propiciarà el desenvolupament professional i personal dels treballadors i promourà la formació contínua. Un altre dels aspectes que es recull és el compromís municipal de facilitar el consens i l’acord entre totes les forces polítiques.

Administració pròxima

Un altre dels compromisos és desenvolupar estratègies i serveis que promoguin el diàleg i la convivència entre els ciutadans i l’administració i garantir el seu accés a la informació d’una manera clara i comprensible.

Desenvolupar l’administració electrònica i el govern obert amb la finalitat de fer un Ajuntament més pròxim és una altra de les fites que recull el codi.

 

Consulta el codi ètic al següent enllaç: https://bit.ly/2Ra6Sz3